Ultimele postări Forum

  • No posts to display.

Finantare 2014 - 2020

Finantare Apicola
In cadrul intalnirii cu fermierii din sectorul vegetal si cei din zootehnie, care a avut loc azi la ...
Programul National Apicol
Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013 CAPITOLUL IScopul Programului n...
Fonduri Europene
Prin noul PNDR 2014-2020, tinerii fermieri vor putea accesa fonduri europ...

Masura 6.3

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I SUBMĂSURA 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

– Sesiunea 1 – 2015 –

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Pro g ram fi nan ţ at de Un iun e a Eu r o pe an ă ș i Guv e rn ul Româ n i e i pri n F O N D U L E U R O P E A N A G R I C O L P E N T R U D E Z V O L T A R E R U R A L Ă E U R O P A I N V E S T E Ș T E Î N Z O N E L E R U R A L E

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Versiunea 01 – iulie 2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014‐2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene aplicabile.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Planului de Afaceri, ale Deciziei de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile de internet: www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR, ne puteţi contacta direct la sediile noastre prin telefon, e‐mail sau pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

CUPRINS

1. Prevederi generale 4

2. Prezentarea submăsurii 6.3 5

2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 5

2.2. Condiţiile de eligibilitate ale proiectului 8

2.3. Categoriile de costuri eligibile şi neeligibile 13

2.4. Criteriile de selecţie ale proiectului 14

2.5. Valoarea sprijinului nerambursabil 18

3. Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru 19 dezvoltarea fermelor mici

3.1. Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului Cererii de Finanţare 19

3.1.1. Completarea Cererii de Finanţare 19

3.1.2. Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare 21

3.1.3. Verificarea Dosarului Cererii de Finanţare 22

3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil 26

3.3. Depunerea Dosarului Cererii de Plată 27

4. Informaţii utile pentru accesarea fondurilor nerambursabile 31

4.1. Documentele necesare la depunerea Cererii de Finanţare 31

4.2. Documentele necesare în vederea semnării Deciziei de Finanţare 35

4.3. Lista anexelor la Ghidul solicitantului disponibile pe site‐urile MADR şi AFIR 36

4.4. Dicţionarul de termeni şi condiţii 37

4.5. Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă 43

4.6. AFIR în sprijinul dumneavoastră 48

5. ANEXELE la Ghidul Solicitantului

5.1. Anexa nr. 1 – Fișa Măsurii 06 și Fişa Submăsurii 6.3

5.2. Anexa nr. 2 – Cererea de Finanţare

5.3. Anexa nr. 3 – Planul de Afaceri

5.4. Anexa nr. 4 – Decizia de Finanţare şi anexele la aceasta (Raportul de Progres, Instrucţiunile de Plată)

5.5. Anexa nr. 5 – Lista coeficienţilor de calcul ai producţiei standard pentru vegetal/ zootehnie

5.6. Anexa nr. 6 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol

5.7. Anexa nr. 7 – Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

5.8. Anexa nr. 8 – Lista denumirilor de origine controlată (DOC), lista indicaţiilor geografice (IG) şi a menţiunilor tradiţionale ale vinurilor admise pentru utilizare în România

5.9. Anexa nr. 9 – Cerinţele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea gunoiului de grajd (sistemul individual în exploatații agricole)

5.10. Anexa nr. 10 – Calculatorul capacităţilor de stocare şi de împrăştiere a gunoiului de grajd

5.11. Anexa nr. 11 – Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro‐alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” şi Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol

5.12. Anexa nr. 12 – Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberată de Agenţia Naţională pentru

Zootehnie

5.13. Anexa nr. 13 – Lista Asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de Agenţia Naţională

pentru Zootehnie

5.14. Anexa nr 14 – Lista UAT‐urilor din zonele normale;

5.15. Anexa nr 15 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele montane;

5.16. Anexa nr 16 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele cu constrângeri specifice;

5.17. Anexa nr 17 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele cu constrângeri semnificative;

5.18.Anexa nr. 18 – Formularele de plată (Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, Cererea de Plată şi Anexa Identificarea Financiară, Raportul de Execuţie, Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă şi Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului).

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează, conform prevederilor art.19 din Regulamentul nr. (CE) 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în Măsura 06 ”Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 2A „Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;

creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri.

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2015 pentru Submăsura 6.3 este de

72.848.330 Euro , din care 21.854.499 Euro pentru zona montană.

Procentele de contribuție publică sunt:

‐pentru toate regiunile (fără Regiunea Bucureşti‐Ilfov): 15% ‐ contribuţia Guvernului României;

85% ‐ contribuţia Uniunii Europene.

‐pentru Regiunea București‐Ilfov:

25% ‐ contribuţia Guvernului României;

75% ‐ contribuţia Uniunii Europene.

Încadrarea exploatației într‐un UAT din zona montană, trebuie să corespundă cu înregistrarea în APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC‐ZM), și se va realiza conform Anexei nr. 15 „Lista UAT‐urilor din zonele montane” la Ghidul Solicitantului.

PREZENTAREA SUBMĂSURII 6.3

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

În cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei acestora.

Solicitanţii (reprezentanţii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

þ să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă1 care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

þ să fie persoane juridice române;

þ să acţioneze în nume propriu;

þ să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;

þ să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);

þ să se încadreze într‐una din formele de organizare:

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr.

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

o ca persoană fizică autorizată;

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

o ca întreprindere familială;

societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută

50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:

o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator

al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să

exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de Finanțare.

În categoria SRL‐uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant

("societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D.") în baza prevederilor OUG nr. 6/

2011, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finanțare;

þ să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;

þ să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice

etapă de derulare a proiectului.

SOLICITANTUL NU POATE FI ACŢIONAR ÎNTR‐O ALTĂ MICROÎNTREPRINDERE/ ÎNTREPRINDERE MICĂ AGRICOLĂ CARE ACCESEAZĂ/ A ACCESAT SUBMĂSURA 6.3.

1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

PENTRU EVITAREA CREĂRII DE CONDIŢII ARTIFICIALE2, VERIFICAREA SE FACE ATÂT PENTRU SOLICITANT/ BENEFICIAR, CÂT ŞI PENTRU CEDENŢI2. NU ESTE ADMISĂ FĂRÂMIȚAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE2, ÎN SCOPUL CREĂRII ÎN MOD ARTIFICIAL DE CONDIȚII NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE SPRIJIN.

Se vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi continuitatea activităţii microîntreprinderii/ întreprinderii mici pentru a se evita fărâmițarea exploataţiilor, în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea de către acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

þ are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.

þ este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

þ este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare2 – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol2.

ÎN CADRUL UNEI FAMILII, DOAR UNUL DINTRE MEMBRI POATE BENEFICIA DE SPRIJIN, INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE A MEMBRILOR FAMILIEI, AFERENTĂ ACCESĂRII SUBMĂSURII 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

CONTRACTELE CARE CONFERĂ DREPTUL DE FOLOSINȚĂ ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE TREBUIE SA FIE ÎNCHEIATE ÎN NUMELE SOLICITANTULUI ŞI SĂ FIE VALABILE LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE.

CONTRACTELE CARE CONFERĂ DREPTUL DE FOLOSINȚĂ ASUPRA CLĂDIRILOR TREBUIE ÎNCHEIATE PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUTIN 10 ANI DE LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE, IAR IN CAZUL RECONVERSIEI ȘI ÎNFIINȚĂRII PLANTAȚIILOR POMICOLE, PRECUM ŞI ÎNFIINŢĂRII EXPLOATAŢIILOR VITICOLE PENTRU O PERIOADĂ DE MINIMUM 15 ANI (EXCEPȚIE: PEPINIERELE, CULTURILE DE CĂPȘUN, ZMEUR, MUR, COACĂZ ȘI AGRIȘ UNDE PERIOADA MINIMĂ ESTE DE 10 ANI).

ÎN CAZUL EXPLOATAŢIILOR CARE DEŢIN ANIMALE, ACESTEA VOR FI ÎN PROPRIETATEA PERSOANEI AUTORIZATE/ SOCIETĂŢII.

PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A PROIECTULUI, SOLICITANTUL TREBUIE SĂ MENŢINĂ CEL PUŢIN ÎNCADRAREA ÎN DIMENSIUNEA SO A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE, FĂRĂ A REDUCE DIMENSIUNEA SO SUB LIMITA CARE DEFINEŞTE MĂRIMEA EXPLOATAŢIEI PENTRU CARE PROIECTUL ESTE SELECTAT ŞI APROBAT.

Beneficiarii acestei submăsuri, au obligaţia:

þ de a menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru care s‐a acordat sprijinul, pentru perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 8 ani (maximum 10 ani pentru exploataţiile pomicole);

þ de a nu reduce dimensiunea suprafeţei exploataţiei din anul 02 şi din anul ţintă2.

2 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

Finanţarea în cadrul acestei submăsuri derulată prin PNDR 2014‐2020 este restricţionată

pentru următoarele categorii de solicitanţi/ beneficiari:

þ Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

þ Solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte

nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;

þ Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase

cu AFIR, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

þ Beneficiarii care au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul:

Măsurilor 112 ‐ „Instalarea tinerilor fermieri”, 411‐112 din PNDR 2007‐2013;

Măsuriilor 141 ‐ „Sprijinirea fermelor agricole de semi‐subzistenţă”, 411‐141 care nu şi‐ au finalizat Deciziile de Finanţare (sprijinul nu a fost încasat de beneficiari pe parcursul celor 5 ani de implementare) din PNDR 2007‐2013;

Submăsurilor 6.1 ‐ „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ”, 19.2 aferenta din PNDR

2014‐2020;

Submăsurilor 6.3 ‐ „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, 19.2 aferenta din PNDR

2014‐2020.

O EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ NU POATE PRIMI SPRIJIN DECÂT O SINGURĂ DATĂ ÎN CADRUL SUBMĂSURII 6.3 „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI”, DIN PNDR 2014‐2020, ÎN SENSUL CĂ EXPLOATAŢIA NU POATE FI TRANSFERATĂ ÎNTRE 2 SAU MAI MULŢI FERMIERI, BENEFICIARI AI SPRIJINULUI PRIN ACEASTĂ SUBMĂSURĂ.

UN BENEFICIAR POATE ACCESA ALTE MĂSURI/ SUBMĂSURI DIN PNDR 2014‐2020 DOAR DUPĂ FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE AFACERI, RESPECTIV DUPĂ DATA PLĂȚII SPRIJINULUI AFERENT CELEI DE‐A DOUA TRANŞE DE PLATĂ.

SOLICITANTUL SPRIJINULUI PRIN SUBMASURA 6.3 NU POATE COMBINA MĂSURI/SUBMĂSURI DIFERITE PRIN PLANUL DE AFACERI.

2.2 CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:

þ să se încadreze în categoria microîntreprinderilor3 și intreprinderilor mici4:

SE VA VERIFICA, INCLUSIV, CONDIȚIA DE ÎNTREPRINDERI PARTENERE4 SAU LEGATE4 PENTRU ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA DE MICROÎNTREPRINDERE SAU ÎNTREPRINDERE MICĂ. VOR FI ELIGIBILI SOLICITANȚII CARE, INDIFERENT DE ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ŞI ÎN ALTE ÎNTREPRINDERI AGRICOLE SAU NON‐AGRICOLE, RESPECTĂ STATUTUL DE MICROÎNTREPRINDERE/ ÎNTREPRINDERE MICĂ.

þ să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 ‐ 11.999 € S.O. (valoare producție standard)4;

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de Finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi/sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul Agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de Finanţare.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de Finanţare, se va considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS, ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2014.

Calculul SO se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte:

pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie – şi până la data deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă (APIA) se iau în calcul înregistrările din IACS ‐ APIA din anul anterior.

pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a Cererilor de Plat[ pe suprafaţă (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS ‐ APIA din anul curent depunerii Cererilor de Finanţare.

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/

zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului.

3 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

SĂ INTRODUCĂ SISTEMUL DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A STUPILOR ŞI STUPINELOR, CONSTÂND ÎN PLĂCUŢE DE IDENTIFICARE PENTRU FIECARE STUP ŞI PANOURI DE IDENTIFICARE A STUPINELOR, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI NR. 119/ 2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

þ să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică

cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul National al Exploataţiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de Finanţare.

CONDIŢIA DE 24 DE LUNI CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA EXPLOATAŢIEI SE APLICĂ TUTUROR EXPLOATAŢIILOR DEȚINUTE DE SOLICITANT/ PERSOANA FIZICĂ AFERENTĂ SOLICITANTULUI, INDIFERENT DACĂ EXPLOATAȚIA RESPECTIVĂ ÎNDEPLINEA SAU NU DIMENSIUNEA MINIMĂ ELIGIBILĂ LA MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII SOLICITANTULUI/ PERSOANEI FIZICE AFERENTE SOLICITANTULUI, CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN VIGOARE LA DATA RESPECTIVĂ.

CONDIŢIA DE 24 DE LUNI CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA EXPLOATAŢIEI SE APLICĂ

INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE ECONOMICĂ A SOLICITANTULUI PE CARE ACESTA O AVEA LA MOMENTUL RESPECTIV (CU CEL PUŢIN 24 DE LUNI ÎNAINTE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI.

STATUTUL DE MICROÎNTREPRINDERE/ ÎNTREPRINDERE MICĂ TREBUIE SĂ FIE RESPECTAT LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE, INDIFERENT DE MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII SOLICITANTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG NR. 44/2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE/ LEGII NR. 31/1990 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE/ OUG NR. 6/ 2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

ÎNDEPLINIREA CONDIŢIEI DE ELIGIBILITATE PRIVIND DIMENSIUNEA MINIMĂ A EXPLOATAŢIEI TREBUIE RESPECTATĂ ÎNCEPÂND CU MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE.

þ să prezinte un Plan de Afaceri;

Planul de Afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);

Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare‐veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);

Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau

consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării).

GESTIONAREA EFICIENTĂ A PLANULUI DE AFACERI ESTE CONDIȚIONATĂ DE STABILIREA DOMICILIULUI BENEFICIARULUI ÎN UAT‐UL ÎN CARE EXPLOATAȚIA ESTE ÎNREGISTRATĂ, PRECUM ȘI DE EXISTENȚA LOCULUI DE MUNCĂ ÎN ACELAȘI UAT SAU ZONA LIMITROFĂ A UAT‐ULUI ÎN CARE ESTE ÎNREGISTRATĂ EXPLOATAŢIA (DACĂ ESTE CAZUL). ACESTE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE ÎN MAXIMUM 9 LUNI DE LA DATA SEMNĂRII DECIZIEI DE FINANŢARE.

PLANUL DE AFACERI NU POATE CUPRINDE ALTE ACȚIUNI DIN CADRUL PNDR 2014‐2020, ÎN AFARA CELOR SPECIFICE SUBMĂSURII 6.3. ŞI CARE NU SUNT ÎN ACORD CU OBIECTUL DE ACTIVITATE EFECTIV AL ÎNTREPRINDERII.

PLANUL DE AFACERI TREBUIE SĂ INCLUDĂ DETALII PRIVIND OBIECTIVELE CARE SE REALIZEAZĂ DEMONSTRÂND CĂ SPRIJINUL ACORDAT VA FI INVESTIT PENTRU REALIZAREA CONFORMITĂŢII CU STANDARDELE EUROPENE, MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI.

þ nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub‐măsură din PNDR 2014‐2020;

þ o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub‐ măsuri prin PNDR 2014‐2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub‐măsură;

þ în cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr

397/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr 7 la Ghidul

Solicitantului);

þ în cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând cultura de căpșuni în spaţii protejate şi pepinierele, acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul naţional;

În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului). Aceasta nu se aplică în cazul achiziţiilor simple.

În cadrul acestei Submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT‐

urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2,40.

În cazul UAT‐urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2,40 pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT‐ului dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,40.

amplasamentele din cadrul UAT‐urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2,40 se regasesc pe pagina web a Institutului de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești –Maracineni la urmatoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf

Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o specie pomicolă se regăsește în Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și înfiintarea plantațiilor viticole, materialul săditor utilizat trebuie să fie din categorie biologică certificată.

þ implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;

þ înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

þ în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de Afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua);

Cerinţele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea gunoiului de grajd se regăsesc în Anexa nr 9 la Ghidul Solicitantului, precum şi modalitatea de calcul a capacităţilor de stocare şi de împrăştiere a gunoiului de grajd se regăsesc în Anexa nr 10 la Ghidul Solicitantului.

Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (în conformitate cu Anexele nr. 9 şi nr. 10 la Ghidul Solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care îşi va propune investiții în sectorul zootehnic, să‐şi calculeze şi să‐şi prevadă capacitatea de stocare aferenta a gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice în calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd ‐ fila ”Producție gunoi”.

În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot

care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila

”PMN” (Anexa nr. 10 la Ghidul Solicitantului) . Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă comunală de gunoi de grajd. Rubricile în care pot fi completate datele în Anexa nr 10 la Ghidul Solicitantului sunt marcate cu gri.

þ să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într‐o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă4 a UAT‐ului în care este înregistrată

4 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiţii trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare.

NU ESTE OBLIGATORIU CA SOLICITANTUL SĂ FIE ÎNCADRAT ÎNTR‐O ACTIVITATE SALARIZATĂ, ACEASTĂ CONDIŢIE SE APLICĂ DOAR SOLICITANȚILOR CARE SE AFLĂ ÎNTR‐O ASTFEL DE SITUAŢIE. LOCUL DE MUNCĂ POATE FI CONSIDERAT SEDIUL SOCIAL SAU PUNCTUL DE LUCRU AL ANGAJATORULUI, CARE TREBUIE SĂ FIE ÎN ACELAŞI UAT SAU ZONA LIMITROFĂ A UAT‐ULUI ÎN CARE ESTE ÎNREGISTRATĂ EXPLOATAŢIA.

ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL VA FI ÎNCADRAT ÎNTR‐O ACTIVITATE SALARIZATĂ, ULTERIOR TERMENULUI DE MAXIM 9 LUNI DE LA DATA SEMNĂRII DECIZIEI DE FINANȚARE, ACESTA VA NOTIFICA AFIR CU PRIVIRE LA LOCUL DE MUNCĂ, ÎN TERMEN DE 10 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA ANGAJĂRII.

2.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea economică

desfăşurată de beneficiar.

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

2.4 CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI

Scorarea unui proiect se realizează în baza următoarelor principii de selecţie:

Nr. crt.

CRITERII DE SELECŢIE

Punctaj

1

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau calificare în domeniul agricol)

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol5, agro‐alimentar, veterinar sau economie agrară

20p

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agro‐alimentar, veterinar sau economie agrară

15p

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, agro‐alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

sau

recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.

10 p

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro‐alimentar, veterinar sau economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională.

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.

5 p

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea

5 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

Națională pentru Calificări sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

2

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultura și producția de semințe).

a. Sectorul vegetal:

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), se acceptă şi producere de material săditor/sămânță de legume

15p

2. Producere de sămânță/material săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole și viticole) – cu excepţia celor pentru legumicultură

12 p

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole

10 p

b. Sectorul zootehnic:

1. Bovine*

15p

2. Apicultură

12 p

3. Ovine și caprine

10 p

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în totalul SO exploataţie.

Se vor acorda 15 puncte pentru o exploataţie legumicolă, în care se consideră a fi permisă inclusiv producerea de material săditor (precum şi materialul semincer), doar pentru culturile de legume şi 12 puncte pentru o exploataţie care vizează producere de sămânţă şi material săditor (sunt acceptate pepinierele pomicole şi viticole)‐ doar exploataţiilor care vizează celelalte tipuri de culturi, excluzându‐se la acest punct culturile de legume.

În cazul pepinierelor pomicole şi viticole, punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al doilea

criteriu de selecţie.

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, şi nu cu total SO al întregii exploataţii.

*Specia bovine include şi bubalinele.

3

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

1. Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial ridicat

30 p

2. Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial mediu

25 p

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT‐ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA ‐ „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro‐alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului

Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului, din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea rosu ‐ pentru care nu se acordă punctaj).

În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru ”Vegetal„ din Anexa

nr11 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilari culturi” pentru încadrarea pe potenţial.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 11.

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent

zonelor cu potențial ridicat.

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu

Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate

şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul Solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr.

247/2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul Solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT‐ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în SO (potențial ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii.

În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul Solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie.

4

Principiul fermelor de familie

Prioritizarea fermelor de familie6 conform definiției din OUG nr. 43/2013,

care se încadrează în dimensiunea fermei mici (8.000 – 11.999 € SO);

30 p

5

Principiul raselor/soiurilor autohtone

Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole si prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra / dezvolta, pe toată durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora măsurată în SO*);

5p

Sectorul Vegetal

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul

6 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) ), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog‐ISTIS, în anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România.

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației.

Sectorul Zootehnic

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine

pentru animalele de rasă (indigene) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul Solicitantului.

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul exploataţiei.

*În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii.

TOTAL

100

2.5 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

astfel:

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe,

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare;

25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția IMPLEMENTĂRII CORECTE a Planului

de Afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finanțare.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de Afaceri, presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a următoarelor condiții:

þ comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, aspect demonstrat prin prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și ale Deciziei de Finanțare și anexelor la aceasta;

þ înfiinţarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu în

vigoare cu respectarea cerinţelor minime prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului, în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor;

þ stabilirea domiciliului/ sediului social al solicitantului, în UAT‐ul în care este înregistrată exploataţia. Aceasta condiţie trebuie îndeplinită în termen de maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanţare;

þ stabilirea locului de muncă al beneficiarului (sediul social sau punctul de lucru al firmei angajatoare) în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT‐ului în care este înregistrată exploataţia, în cazul în care beneficiarul este încadrat într‐o activitate salarizată;

Aceasta condiţie trebuie îndeplinită în termen de maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanţare.

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a Planului de Afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate şi de selecţie şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de Afaceri, AFIR va proceda:

þ fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei de a doua tranșe de plată (în cazul neimplementării obiective obligatorii din Planul de Afaceri);

þ fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proportional cu obiectivele propuse de solicitant şi nerealizate din Planul de Afaceri (în cazul neimplementării obiectivelor propuse de solicitant în Planul de Afaceri).

TOATE ACTIVITĂŢILE PE CARE SOLICITANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE EFECTUEZE ÎN CADRUL PLANULUI DE AFACERI ŞI PENTRU CARE A PRIMIT PUNCTAJ LA SELECŢIE, DEVIN CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU MENŢINEREA SPRIJINULUI ȘI PE TOATĂ PERIOADA DE VALABILITATE A DECIZIEI DE FINANȚARE.

Capitolul 3

Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru dezvoltarea fermelor mici

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finanţare conţine:

þ Cererea de Finanţare (Anexa nr 2 la Ghidul solicitantului);

þ Planul de Afaceri (Anexa nr 3 la Ghidul solicitantului);

þ Alte documente justificative.

3.1.1 COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform modelului standard.

Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei agricole se completează Secţiunea “Stabilirea categoriei de fermă” din Cererea de Finanţare. În această secţiune a Cererii de Finanţare se înscrie toată baza de producţie (suprafeţe, animale, păsări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/sau arendă/ concesionare şi care sunt înregistrate în IACS la APIA, și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/, precum şi în Registrul Agricol înainte de solicitarea sprijinului.

Datele din Cererea de Finanţare trebuie să corespundă cu cele menţionate în Registrul Unic de Identificare de la APIA, Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA, precum şi cu cele menţionate în Registrul Agricol. În cazul în care acestea nu corespund, iar în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu depune documentele justificative, atunci proiectul va fi declarat neeligibil.

SPECIILE DE PLANTE ŞI DE ANIMALE CARE NU SE REGĂSESC ÎN SECŢIUNEA PRIVIND CALCULUL S.O “STABILIREA CATEGORIEI DE FERMĂ”, ÎN CADRUL CODULUI EUROSTAT, DIN CEREREA DE FINANŢARE, NU SUNT ELIGIBILE PENTRU CALCULUL DIMENSIUNII EXPLOATAŢIEI AGRICOLE.

Încadrarea în Secţiunea privind calculul S.O “Stabilirea categoriei de fermă”7 din Cererea de

Finanţare:

a plantelor de cultură se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.

1444/2002, cu modificările şi completările ulterioare și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania.

a animalelor se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea stabilirii dimensiunii economice a exploataţiei agricole se va ţine cont de următoarele aspecte:

7 Coeficienții SO 2010 sunt calculați de compartimentul RICA ‐ MADR, în baza legislaţiei CE

aferente

Pentru pui, găini ouătoare, alte păsări, valoarea S.O. se referă la 100 capete;

Pentru ciupercării valoarea S.O. se referă la 100 mp/an (sunt incluse 4 cicluri pe an); Pentru familii de albine valoarea S.O. este calculată pe stup.

ÎN CAZUL EXPLOATAŢIILOR ZOOTEHNICE, SOLICITANTUL DEMONSTREAZĂ EXISTENȚA UNOR CONSTRUCŢII ZOOTEHNICE (ADĂPOSTURI/GRAJDURI) ÎN CADRUL EXPLOATAŢIEI, CORESPUNZĂTOR ADAPTATE PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR ȘI A PASĂRILOR.

La momentul depunerii Cererii de Finanţare, solicitantul se va angaja ca, în cazul în care proiectul a fost selectat, să înregistreze exploataţia conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ca fiind exploataţie comercială de tip A, urmând ca la data semnării de către AFIR a Deciziei pentru acordarea sprijinului, acesta să prezinte documentul care certifică această înregistrare. De asemenea, în cazul în care solicitantul are deja îndeplinită această condiţie, angajamentul nu mai este necesar, acesta prezentând direct documentul care certifică această înregistrare.

Solicitantul are obligaţia să declare la APIA toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizează, indiferent de suprafaţa acestora, în perioada de depunere a cererilor de ajutor/ de plată stabilită conform prevederilor legislaţiei nationale în vigoare.

Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei terenului ce reprezintă vatra stupinei, deşi terenul care formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.

Solicitanţii care deţin exploataţii zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligația să dețină baze de producţie vegetală

Solicitantul trebuie să completeze în Cererea de Finanțare următoarele rubrici, astfel:

þ sectorul exploatației agricole:

· vegetal: culturi de câmp, horticultură, viticultură, culturi permanente (altele de cât viticultura).

· zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine și caprine, porcine, păsări de

curte,

· mixte ‐ culturi mixte

· mixte ‐ animale mixte

· mixte ‐ culturi și animale, cu excepția albinelor,

· albine

· altele.

þ sectorul obiectivului prevăzut în Planul de Afaceri:

· vegetal: culturi de câmp, horticultură, viticultură, culturi permanente (altele de cât viticultura).

· zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine și caprine, porcine, păsări de

curte,

· mixte ‐ culturi mixte

· mixte ‐ animale mixte

· mixte ‐ culturi și animale, cu excepția albinelor,

· albine

· altele.

þ zona în care se află exploatația:

· zona normală (Anexa nr 14 la Ghidul Solicitantului);

· zona montană (Anexa nr. 15 la Ghidul Solicitantului);

· zona cu constrângeri specifice (Anexa nr 16 la Ghidul Solicitantului);

· zona cu constrângeri semnificative (Anexa nr 17 la Ghidul Solicitantului).

În cazul în care solicitantul a primit sprijin prin PNA şi/sau PNS, va trebui să bifeze acest lucru în Cererea de Finanțare şi să detalieze în Planul de Afaceri tipurile de cheltuieli finanțate şi data la care a accesat, respectiv finalizat proiectul finanţat prin PNS şi/sau PNA.

ÎN DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE CULTURILE ŞI ANIMALELE

CARE ASIGURĂ CONSUMUL UMAN ŞI HRANA ANIMALELOR TREBUIE SĂ REPREZINTE PESTE 75% DIN TOTAL SO ATÂT ÎN ANUL „0” CÂT ŞI LA SOLICITAREA ACORDĂRII CELEI DE A DOUA TRANŞE DE PLATĂ.

ÎN CAZUL SOLICITANŢILOR CARE DEŢIN CIUPERCĂRII, PONDEREA ACESTORA DIN DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 50% DIN TOTAL S.O. ÎN ANUL ,,0”.

DACĂ LA STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A EXPLOATAŢIEI S‐AU LUAT ÎN CALCUL,

PENTRU ANUL ,,0”, ATÂT FLORI CÂT ŞI CIUPERCI, PONDEREA ACESTORA CUMULATĂ NU POATE DEPĂŞI 50% DIN TOTALUL DIMENSIUNII ECONOMICE A EXPLOATAŢIEI. ÎN ACEST CAZ FLORILE NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 25% DIN TOTALUL DE 50% DIN TOTAL S.O.

REZULTATUL CALCULUI DIMENSIUNII EXPLOATAŢIEI AGRICOLE LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE MENŢIONAT ÎN SECŢIUNEA “STABILIREA CATEGORIEI DE FERMĂ” DIN CEREREA DE FINANŢARE TREBUIE SĂ COINCIDĂ CU ANUL „0” DIN PLANUL DE AFACERI.

3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de Finanțare se completează într‐un exemplar – original – şi se depune pe suport de hârtie personal de către solicitant la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) aferent județului unde este înregistrată exploataţia, împreună cu formatul electronic (CD) al Anexelor 2 ‐ Cererea de Finanțare şi 3 – Planul de Afaceri. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la OJFIR‐ul pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/ animale).

NU SE PERMITE DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE DE CĂTRE PERSOANE MANDATATE PRIN PROCURĂ NOTARIALĂ.

Dosarul Cererii de Finanțare va fi legat, opisat şi numerotat manual de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus, a fiecărui document, unde ,,n” este numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina ,,0”, iar fiecare pagină va purta semnătura şi ştampila solicitantului.

Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conțina mențiunea solicitantului „Conform cu originalul”.

Opisul va avea următorul format:

Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. pagină (de la..... până la.....)

Cererea de Finanţare trebuie completată în format electronic, în limba română. Aceasta trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Documentele justificative aferente Cererii de Finanţare depuse vor fi bifate în căsuţele corespunzătoare din cadrul Secţiunii E – ”Lista documentelor anexate proiectelor aferente submăsurii 6.3” a Cererii de Finanţare.

Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi depuse în format letric (pe hârtie).

NUMAI CEREREA DE FINANŢARE ŞI ANEXELE LA ACEASTA DUPĂ MODELUL STANDARD PREZENTAT ÎN ANEXA 2, POT FI ACCEPATE ÎN SISTEM ÎN CADRUL SUB‐MĂSURII 6.3

SOLICITANTUL TREBUIE SĂ SE ASIGURE CA RĂMÂNE ÎN POSESIA UNUI EXEMPLAR COMPLET AL DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE, ÎN AFARA CELUI PE CARE ÎL DEPUNE.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Verificarea Cererilor de Finanţare se realizează de către OJFIR.

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport letric.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

þ verificarea existenţei documentelor depuse la Cererea de Finanţare;

þ verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi ale exploataţiei agricole;

þ verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;

þ verificarea conţinutului Planului de afaceri și a documentelor anexate Cererii de Finanţare.

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren.

AFIR ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA INFORMAŢII SAU DOCUMENTE SUPLIMENTARE ORICÂND PE PARCURSUL VERIFICĂRILOR ȘI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI, DACĂ SE CONSIDERĂ NECESAR.

În urma acestor verificări pot exista următoarele situaţii:

þ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;

2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

În urma verificării pot exista următoarele situaţii:

þ Cererea de Finanţare are un punctaj verificat ≥ pragul de calitate8 lunar, caz în care va

intra în procesul de selecţie;

þ Cererea de Finanţare are un punctaj verificat < pragul de calitate lunar, caz în care Cererea de Finanţare va rămâne „în aşteptare” până cand punctajul Cererii de Finantare va fi mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent unei luni ulterioare

þ Cererea de Finanţare are un punctaj verificat < pragul minim9 de selectie al masurii, caz în

care Cererea de Finanţare nu va fi selectată;

þ Cererea de Finanţare are un punctaj estimat (autoevaluare, prescoring) mai mare cu 20% fata de punctajul calculat de AFIR, caz în care Cererea de Finanţare va rămâne „în aşteptare – pentru procesul de selecţie final”, urmând a fi inclusă în ultimul proces de selecţie aferent sesiunii din anul respectiv.

SOLICITANTUL ARE OBLIGAŢIA DE A IDENTIFICA PUNCTAJUL ESTIMAT (AUTOEVALUARE/ PRESCORING), CE TREBUIE COMPLETAT ÎN RUBRICA “PUNCTAJ ESTIMAT” DIN SECŢIUNEA A6 – “TOTAL PUNCTAJ ESTIMAT PENTRU CRITERIILE DE SELECŢIE ÎNDEPLINITE” A CERERII DE FINANŢARE

PUNCTAJUL ESTIMAT (AUTOEVALUARE) SE VA FACE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI.

ULTIMUL RAPORT DE SELECŢIE LUNAR AFERENT SESIUNII CONTINUE ANUALE DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANȚARE VA CONŢINE REZULTATUL EVALUĂRII TUTUROR PROIECTELOR CARE AU PUNCTAJUL ESTIMAT MAI MIC DECÂT ULTIMUL PRAG DE CALITATE LUNAR, PRECUM ŞI A PROIECTELOR CARE AU AVUT PUNCTAJUL ESTIMAT MAI MARE 20% FAȚĂ DE PRAGUL DE CALITATE CORESPUNZĂTOR LUNII ÎN CARE A FOST DEPUS PROIECTUL.

TOATE ACTIVITĂŢILE PE CARE SOLICITANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ LE EFECTUEZE ÎN CADRUL PLANULUI DE AFACERI ŞI PENTRU CARE A PRIMIT PUNCTAJ LA SELECŢIE, DEVIN CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU MENŢINEREA SPRIJINULUI ȘI PE TOATĂ PERIOADA DE VALABILITATE A DECIZIEI DE FINANȚARE.

3. SELECŢIA PROIECTELOR

Submăsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a submăsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de selectie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la initiativa MADR AM PNDR cu consultarea prelabila a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuală continua se publică un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor preciza: alocarea anuala corespunzatoare

8 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

PUNCTAJUL MINIM PENTRU ACEASTĂ SUBMASURĂ ESTE DE 15 PUNCTE.

Depunerea continua a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Toate proiectele depuse într‐o lună calendaristică, care au punctajul estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de către AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimat (autoevaluare/pre‐scoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective, și vor intra în competiție cu proiectele depuse în lunile respective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective se va întocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care solicitantii şi‐au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de AFIR, cand aceştia vor intra în procesul de selecţie în Raportul de selecţie final.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocarii disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie lunare anterioare.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea descrescătoare a sectoarelor prioritare stabilite în cadrul principiul sectorului prioritar.

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi prioritate, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin valoarea producției standard (SO).

După finalizarea raportului de selecţie lunar şi publicarea raportului de selecție pe site‐ul AFIR, AFIR notifică solicitanţii cu privire la rezultatul procesului de selecţie, iar solicitanții au la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției la sediile OJFIR.

După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, AFIR va proceda la selecția proiectelor care au punctajul total mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care s‐a întocmit un raport de selecție lunar și care nu au depus contestații, iar proiectele eligibile care au punctajul total mai mic decât ultimul prag de calitate aferent lunii

După soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii si publicarea raportului de contestaţii pe pagina de internet al AFIR, solicitanţii sunt notificaţi în 3 zile lucrătoare de la publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. După publicarea raportului lunar de contestaţii, AFIR va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care s‐a întocmit un raport de selecţie lunar, iar proiectele cu punctajul total mai mic decât ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s‐a întocmit un raport de selecţie lunar vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse ulterior.

EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE SE FACE DOAR ÎN BAZA DOCUMENTELOR DEPUSE ÎN CADRUL DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE.

PROCESUL DE SELECŢIE ŞI PROCESUL DE VERIFICARE A CONTESTAŢIILOR SE DESFĂŞOARĂ POTRIVIT „REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PROCESULUI DE SELECŢIE ŞI AL PROCESULUI DE VERIFICARE A CONTESTAŢIILOR PENTRU PROIECTELE AFERENTE MĂSURILOR DIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014‐2020 (PNDR)”, PUBLICAT PE SITE‐ URILE WWW.MADR.RO ȘI WWW.AFIR.INFO

RAPOARTELE DE SELECŢIE LUNARE VOR FI PUBLICATE DUPĂ VERIFICAREA CALCULULUI SO CONFORM BAZEI DE DATE IACS A APIA, RESPECTIV DUPĂ FINALIZAREA CAMPANIEI DE DEPUNERE ŞI ÎNREGISTRARE A CERERII UNICE DE PLATĂ LA APIA AFERENT ANULUI DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE ÎN CADRUL SM 6.3, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN VIGOARE.

REEVALUAREA CERERILOR DE FINANŢARE ÎN URMA CONTESTAŢIILOR SE REALIZEAZĂ DOAR ÎN BAZA DOCUMENTELOR DEPUSE ODATĂ CU CEREREA DE FINANŢARE, NU ŞI PE BAZA CELOR DEPUSE ULTERIOR LA CONTESTAŢII.

SOLICITANȚII VOR PUTEA SĂ REDEPUNĂ O SINGURĂ DATĂ PROIECTUL ÎN CADRUL UNEI SESIUNI ANUALE CONTINUE, DOAR DACĂ ACESTA A FOST RETRAS.

3.2. CONTRACTAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanţare în vederea prezentării documentelor necesare contractării în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, precum și a documentelor originale depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare, pentru ca expertul AFIR să verifice conformitatea cu originalul acestora.

În urma depunerii la AFIR a documentelor solicitate, pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat:

þ selectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va semna Decizia de Finanţare (Anexa nr. 4 la Ghidul Solicitantului) şi se va notifica solicitantul în vederea prezentării la CRFIR în maxim 15 zile lucrătoare pentru luare la cunoştinţă; în cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a lua la cunoştinţă Decizia de Finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil;

þ neselectat pentru finanțare, dacă în urma verificării documentelor nu sunt îndeplinite

condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, caz în care se va notifica solicitantul.

Obiectul Deciziei de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către

AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanţare asumată de către solicitant.

Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în Decizia de Finanţare şi anexele la aceasta, inclusiv în Cererea de Finanţare aprobată, pe care acesta are obligaţia de a le respecta.

SE RECOMANDĂ SOLICITANTULUI/ BENEFICIARULUI CONSULTAREA INTEGRALĂ A TEXTULUI DECIZIEI DE FINANŢARE ŞI ANEXELOR LA ACEASTA ŞI ASUMAREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEASTA ŞI ANEXELE AFERENTE, ASIGURÂNDU‐SE TOTODATĂ DE INTRAREA ÎN POSESIE A ACESTORA.

Durata de valabilitate a Deciziei de Finanţare cuprinde durata de execuţie şi durata de monitorizare.

Durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de Finanțare este de maxim 36 de luni (60 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării acesteia de către AFIR. Aceasta cuprinde:

þ 33 de luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei de Finanţare de

către AFIR reprezentând durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de Afaceri, care include şi termenul limită până la care beneficiarul poate depune tranşa a II‐a de plată.

þ 90 de zile calendaristice de la data înregistrării tranşei a II‐a de plată pentru efectuarea plăţii .

Durata de monitorizare a proiectului aferent Deciziei de Finanțare este de 5 ani calculată

de la data efectuarii plăţii transei a II‐a de plată, perioadă în care beneficiarul se obligă:

þ să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;

þ să nu modifice obiectivele prevazute în Planul de afaceri, parte integrantă din Decizia şi

Cererea de Finanţare;

þ să nu înstrăineze exploataţia parţial sau integral;

þ să nu îşi înceteze activitatea agricolă.

PENTRU CATEGORIILE DE BENEFICIARI AI FINANŢĂRII DIN FEADR CARE, DUPĂ SELECTAREA/CONTRACTAREA PROIECTULUI, PRECUM ŞI ÎN PERIOADA DE MONITORIZARE, ÎŞI SCHIMBĂ TIPUL ŞI DIMENSIUNEA ÎNTREPRINDERII AVUTE LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE, ÎN SENSUL TRECERII DE LA CATEGORIA DE MICROÎNTREPRINDERE LA CATEGORIA DE MICĂ SAU MIJLOCIE, RESPECTIV DE LA CATEGORIA ÎNTREPRINDERE MICĂ SAU MIJLOCIE LA CATEGORIA ALTE ÎNTREPRINDERI, CHELTUIELILE PENTRU FINANŢARE RĂMÂN ELIGIBILE, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE, CONFORM PREVEDERILOR ART. 10 DIN HG NR. 226/2015, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Modificarea Deciziei de Finanţare se poate realiza numai în cursul duratei de execuţie a acesteia stabilită prin decizie şi nu poate avea efect retroactiv. Orice modificare se va face cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Orice modificare la Decizia de Finanţare sau la anexele acesteia se realizează în scris prin Notă de aprobare. Notele de aprobare vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Decizia de Finanţare. Astfel:

în cazul modificării adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al băncii pentru

proiectul PNDR, în caz de înlocuire a responsabilului legal sau administratorului fără a se modifica datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. Notificarea Beneficiarului va fi însoţită de documente justificative eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare de autorităţile competente.

în cazul modificării Planului de Afaceri, Beneficiarul se obligă să depună documentaţia

aferentă cu cel puţin 3 luni înainte de depunerea tranşei a doua de plată. Pe parcursul duratei de execuţie, pot fi aprobate maxim două modificări ale Planului de Afaceri.

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DIN PLANUL DE AFACERI, BENEFICIARUL ARE PREVĂZUT UN TERMEN PENTRU ADAPTAREA LA STANDARDELE EUROPENE (DACĂ ESTE CAZUL) ŞI ARE OBLIGAŢIA DE A DEPUNE ÎN TERMEN DE MAXIM 15 ZILE LUCRĂTOARE, DOCUMENTUL EMIS DE INSTITUŢIILE ABILITATE CARE SĂ ATESTE CĂ A ÎNDEPLINIT STANDARDUL ÎN TERMENUL DE GRAŢIE STABILIT.

Conform prevederilor art 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.

352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr.

485/2008 ale Consiliului, în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării PAC, „forța majoră” și

„circumstanțele excepționale” sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri: (a) decesul beneficiarului;

(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;

(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă; (e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

(f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de Finanțare, se suspendă beneficiarul are obligaţia:

de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului;

de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului;

de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului.

3.3 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE PLATĂ

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la OJFIR, pe suport de hârtie şi pe suport electronic (CD). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa III – Instrucţiuni de plată la Decizia de Finanţare. În Anexa nr 18 la Ghidul Solicitantului se regăsesc Formularele de plată tipizate ce se ataşează la Dosarul cererii de plată:

Formularul AP 0.1 ‐ Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată; Formularul AP 1.1 ‐ Cererea de Plată aferentă tranşelor 1 şi 2 şi anexa Identificarea financiară;

Formularul AP 1.2 ‐ Raportul de Execuţie;

Formularul AP 1.3 ‐ Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă; Formularul AP 1.4 ‐ Declaraţia pe propria răspundere.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici va fi acordat în două tranşe de plată, astfel:

prima tranşă de plată reprezentând 75% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil se va depune în maximum 10 zile de la data semnării Deciziei de Finanţare;

a doua tranşă de plată reprezentând 25% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil

se va depune după realizarea obiectivelor propuse în planul de afaceri, în maximum 33/ (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei de Finanţare. Aceasta se depune după îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri.

Beneficiarul are obligaţia să depună Raportul de Progres – Anexa II la Decizia de Finanţare, în maxim 15 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 9 luni necesare demarării implementării Planului de Afaceri, precum şi anual în maxim 15 zile lucrătoare de la încheierea unui an calendaristic calculat de la data semnării Deciziei de Finanţare, până la data depunerii tranşei de doua de plată.

Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului

Cererii de Plată la OJFIR.

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a Planului de Afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de Afaceri, AFIR va proceda:

þ fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei de a doua tranșe de plată (în cazul neimplementării obiective obligatorii din Planul de Afaceri);

þ fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proportional cu obiectivele propuse de solicitant şi nerealizate din Planul de Afaceri (în cazul neimplementării obiectivelor propuse de solicitant în Planul de Afaceri).

cazuri:

Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul este declarat neeligibil în următoarele

þ nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind:

· dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată;

· existenţa platformei de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu în baza

cerinţelor minime anexate la prezentul ghid;

· stabilirea domiciliului/ sediului social în UAT‐ul în care este înregistrată exploataţia;

· stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT‐ului în care este înregistrată

exploataţia;

· demararea implementării Planului de afaceri în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de

Finanţare.

þ nerespectarea menţinerii criteriilor de selecţie;

þ crearea de condiţii artificiale;

þ neîndeplinirea niciunui obiectiv din Planul de Afaceri;

þ existența dublei finanțări.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar prin depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va recupera sprijinul acordat la prima tranşă şi nu se va acorda sprijinul aferent tranşei a doua, în cazul în care situaţia nu poate fi remediată în termenul de suspendare a Deciziei de Finanţare.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

1. Planul de Afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original)

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;

a) Pentru terenul agricol:

þ documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare ‐ cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor

legislaţiei în vigoare autentificate la notar),

şi/sau

þ tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data

depunerii Cererii de Finanţare),

şi/sau

þ contractul de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

þ documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform

legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

b)Pentru clădiri:

þ actul de proprietate asupra clădirii;

þ alte documente care demonstrează dreptul de folosinţă asupra clădirii (contract de arendă/ concesiune) valabile cel puțin 10 ani de la data semnării Deciziei de finanțare;

În cazul realizării de lucrări asupra clădirilor, documentele de proprietate menţionate la punctul b) sunt obligatorii.

c)Pentru animale, păsări şi familii de albine:

þ extrasul din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară actualizat cu cel mult 30 zile înaintea datei depunerii Cererii de Finanţare din care să rezulte efectivul de animale (suine, bovine, ovine, caprine) deţinut şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei;

þ documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi Carnetul stupinei, actualizate cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de Finanţare;

þ copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de Finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul".

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PRIMĂRIA NU POATE ELIBERA COPIA REGISTRULUI AGRICOL CU SITUAŢIA CURENTĂ, SE VA DEPUNE COPIA ULTIMEI ÎNREGISTRARI A REGISTRULUI AGRICOL, ÎNSOŢITĂ DE ADEVERINŢĂ EMISĂ DE PRIMĂRIE PRIVIND SITUAŢIA CURENTĂ.

3. Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” si dupa caz, “n‐1”, unde “n” este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, înregistrate la Administraţia Financiară:

a)Pentru societăţi comerciale:

þ Bilanţul (cod 10);

þ Contul de profit şi pierderi (cod 20);

þ Datele informative (cod 30);

þ Situaţia activelor imobilizate (cod 40)

þ Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate.

b)Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:

þ Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 ‐ cod 14.13.01.13);

þ Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole ‐ impunere pe normele de venit

(Formularul 221 ‐ cod 14.13.01.13/9);

þ Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat activitate.

4. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/

administrator);

5. Copia Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare;

6. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel putin 8 ani/10 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;

7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante);

8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim:

þ diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro‐alimentar/ veterinar/economiei agrare;

þ certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în domeniul agricol/ agro‐alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională;

þ certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în domeniul agricol/ agro‐alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională;

þ certificatul de competenţe profesionale se ataşează în cazul evaluării competenţelor de

către centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;

þ documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro‐ alimentar/ veterinar/economiei agrare;

Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor (RNFFPA) publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=34

Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=222

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de Finanţare, nu poate prezenta la Cererea de Finanţare copia diplomei de studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro‐alimentar/ veterinar/economiei agrare, acesta poate ataşa o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia scolară (sau după caz foaia matricolă), emise de către instituţia de învăţământ absolvită, cu condiţia prezentării diplomei de studii în original în vederea acordării celei de‐a doua tranşe de plată; în caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil, şi se vor recupera sumele plătite în prima tranşă.

9. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone

þ în cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:

· facturii fiscale de achiziție a seminței certificate;

· documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare"/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"/ documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/ oricărui alt document echivalent documentelor menţionate emis într‐un stat membru al Uniunii Europene sau într‐o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/ etichetei oficiale;

· Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone,

sau

· Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone până la momentul acordării celei de‐a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri.

Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania ‐ ISTIS.

þ în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:

· Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ;

· Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind rasele

autohtone, sau

· Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele

autohtone până la momentul acordării celei de‐a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii.

10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar‐veterinar, dacă este cazul

11. Documentul emis de instituţia financiar‐bancară în care să se menţioneze denumirea şi adresa instituţiei financiar‐bancare, titularul contului, CUI‐ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR

12. Alte documente justificative (dacă este cazul).

4.2 DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA SEMNĂRII DECIZIEI DE FINANŢARE

1. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru;

2. Cazierul judiciar al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni economico‐financiare;

3. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

4.3 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE‐URILE MADR ŞI AFIR

Anexa nr 1 – Fișa Măsurii 06 și Fişa Sub‐Măsurii 6.3; Anexa nr 2 ‐ Cererea de Finanţare;

Anexa nr 3 ‐ Planul de Afaceri;

Anexa nr 4 ‐ Decizia de Finanţare şi anexele la aceasta (Raportul de progres, Instrucţiunile de plată);

Anexa nr 5 – Lista coeficienţilor de calcul ai producţie standard pentru vegetal/ zootehnie;

Anexa nr 6 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol;

Anexa nr 7 ‐ Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole;

Anexa nr 8 ‐ Lista denumirilor de origine controlată (DOC), lista indicaţiilor geografice şi a

menţiunilor tradiţionale ale vinurilor admise pentru utilizare în România;

Anexa nr 9 ‐ Cerinţele minime obligatorii de respectare a bunelor practice agricole privind gestionarea gunoiului de grajd (sistemul individual în exploatații agricole);

Anexa nr 10 ‐ Calculatorul capacităţilor de stocare şi de împrăştiere a gunoiului de grajd; Anexa nr 11 –Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro‐alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” și Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol;

Anexa nr 12 – Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberata de Agenţia Naţionala pentru

Zootehnie;

Anexa nr 13 ‐ Lista Asociaţilor crescătorilor de animale acreditate de Agenţia Naţională

pentru Zootehnie;

Anexa nr 14 – Lista UAT‐urilor din zonele normale; Anexa nr 15 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele montane;

Anexa nr 16 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele cu constrângeri specifice; Anexa nr 17 ‐ Lista UAT‐urilor din zonele cu constrângeri semnificative;

Anexa nr 18 ‐ Formularele de plată (Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, Cererea de plată şi anexa Identificarea financiară, Raportul de execuţie, Tabelul privind stabilirea categoriei de fermă şi Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului);

4.4 DICŢIONARUL DE TERMENI ŞI CONDIŢII

Activitatea agricolă – reprezintă:

a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole,

b) menținerea unei suprafețe agricole într‐o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul stabilit de Comisie, sau

c) efectuarea unei activități minime definite de către statele membre, pe suprafețele agricole

menținute în mod natural într‐o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – reprezintă instituţia publică subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind plăţile directe şi măsurile de piaţă şi unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) – reprezintă autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim‐cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – reprezintă instituţia publică subordonată

MADR prin care se derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Anul „0” din Planul de Afaceri ‐.reprezintă anul in care se realizează înregistrarile în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA, precum și în Registrul agricol, conform situaţiei existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Anul ”țintă” din Planul de afaceri (Anul 3/ 5 – în cazul plantațiilor pomicole) – reprezintă anul propus de beneficiar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Autoritatea de Management (AM PNDR) – reprezintă structura din cadrul MADR responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale, precum și implementarea programelor de dezvoltare rurală 2007‐2013 și 2014‐2020 cu finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) – reprezintă autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar‐veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

Beneficiarul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată) care a luat la cunoştinţă o Decizie de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene în cadrul sub‐măsurii 6.3

Carnetul de stupină – reprezinta documentul elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol

Cedentul – reprezintă fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în

Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt fermier

Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR) ‐ reprezintă structura organizatorică la nivelul regional a AFIR (la nivel naţional există 8 regiuni)

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile

Cesionarul – reprezintă fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă

înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune

Condiţia artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare

Decizia de Finanţare – reprezintă documentul legal în baza căruia se acordă ajutorul financiar nerambursabil

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) – reprezintă structura organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA

Domeniul agricol/ agro‐alimentar/ veterinar/ economie agrară – reprezintă, pentru studiile universitare încadrarea conform prevederilor HG nr 580/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare iar pentru studiile liceale încadrarea conform prevederilor HG nr 844/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare

Durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de Finanţare ‐ reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii Deciziei de Finanţare şi include termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de plată, aferente plăţii acestei tranşe.

Durata de monitorizare a proiectului aferent Deciziei de Finanţare – reprezină perioada de 5 ani calculată de la data efectuarii plăţii transei a doua de plată.

Durata de valabilitate a Deciziei de Finanţare – cuprinde durata de execuţie a obiectivelor din

Planul de afaceri şi durata de monitorizare a proiectului.

Exploatația agricolă (ferma) – reprezinta unitatea tehnico‐economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din

una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole;

Exploataţia comercială de tip A – reprezintă exploataţia de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 la Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar‐veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.

Fărâmițarea exploatației agricole – reprezintă preluarea unei exploatații agricole de către cel puțin doi fermieri, în vederea creării în mod artificial de condiții pentru obținerea sprijinului prin Sub‐măsura 6.3.

Ferma de familie – reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie în cadrul acestei Submăsuri este cuprinsă între 8.000 ‐ 11.999 € SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv

Ferma mică ‐ reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoarea producției standard).

Fişa Măsurii/ Submăsurii – reprezintă secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala

2014‐2020 care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii/ sub‐măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralaă (FEADR) – reprezintă instrumentul de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune

Întreprinderea – reprezintă conform prevederilor orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Întreprinderea autonomă – reprezintă orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, și care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză

Întreprinderile legate – reprezintă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza

unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderea mică – reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidului IMM de pe pagina de internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Întreprinderile partenere ‐ reprezintă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) – reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale

Microîntreprinderea – reprezintă întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform

prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidului IMM de pe pagina de internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant ("societate cu răspundere limitată ‐ debutant" sau "S.R.L. ‐ D.") – reprezintă microîntreprinderea nou‐înfiinţată, condusă de un întreprinzător debutant în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată

Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) – reprezintă structura organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene)

Pragul de calitate – reprezintă punctajul lunar cumulat realizat pe baza anumitor criterii de selecție, apreciat drept reper, care asigură finanțarea cu prioritate a proiectelor de calitate

Pragul minim – reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate primi finanţare în cadrul unei

Măsuri/ Sub‐măsuri din cadrul PNDR 2014‐2020

Preluarea integrală a exploatației agricole ‐ reprezintă trecerea tuturor terenurilor aflate în proprietate/ folosinţă şi/sau animalelor existente într‐o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului aferent acesteia (anexa gospodărească)

Preluarea parțială a exploatației agricole ‐ reprezintă trecerea unei părți din terenurile aflate în proprietate/ folosinţă şi/sau animalele existente într‐o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului aferent acesteia (anexa gospodărească)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015 – reprezintă documentul pe baza căruia va putea fi accesat Programul FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene

Registrul agricol – reprezintă documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu datele cu privire la gospodăriile/ exploatațiile agricole individuale/ persoanele fizice autorizate/ întreprinderile individuale/ întreprinderile famiale care au terenuri în proprietate/folosinţă şi/sau animale

Registrul exploataţiei – reprezintă colecţia de date în format de hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, resgistrul fiind gestionat de către ANSVSA; la exploataţiile nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei

Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) – reprezintă colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, registrul fiind gestionat de către ANSVSA

Registrul Unic de Identificare (RUI) – reprezintă un element component al Sistemului integrat de administrare şi control şi care cuprinde informaţii referitoare la:

a)identificarea agricultorilor;

b)identificarea solicitanţilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;

c)identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe;

d)identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)‐c).

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) – reprezintă sistemul de administrare şi control al cererilor de plată ale fermierilor, gestionat de către APIA

Solicitantul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată), potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Sprijinul nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii

Europene şi a Guvernului României;

Valoarea producţiei standard (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii europene pentru exploatații agricole

Vatra de stupină – reprezinta locul/suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada iernării, ori temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată de timp în vederea valorificării unui cules

Zona limitrofă – reprezintă zona delimitată de comunele sau oraşele cu care comuna în care este înregistrată exploataţia are graniţe comune, în acelaşi judeţ şi/ sau în judeţele vecine, inclusiv cel mai apropiat oraş (conform hartă rutieră) de UAT în care este înregistrată exploataţia.

Zona Montană – reprezintă zona formată din suprafețele unităților administrativ‐teritoriale (LAU

2) desemnate conform criteriilor de mai jos:

‐ unitățile administrativ‐teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT;

‐ unitățile administrativ‐teritoriale situate la altitudini medii între 400‐600 m și care au o

pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice

(identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT. UAT‐urile din zonele montane se regăsesc în Anexa nr 15 la Ghidul solicitantului.

4.5 LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ

Legislaţia europeană

Documentul Comitetului Comunitar RICA‐ RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie

Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii

Regulamentul (CE) nr. 1444/2002 de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei privind definițiile caracteristicilor, excepțiile de la aceste definiții precum și regiunile și circumscripțiile în care se întreprind anchetele privind structura exploatațiilor agricole, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor exploatații, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a

Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare

Legislaţia naţională

Hotărârea Guvernului nr. 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1050/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014‐2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014‐2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor

învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011‐2012, 2012‐

2013 şi 2013‐2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015‐2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 266/ 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante –republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020, aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015

Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018

Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale nr.

3228/ 2002 privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal ‐ filiera tehnologică şi vocaţională ‐ şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/ 2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 732/ 2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare

în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1269/ 2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ‐teritoriale din zona montană defavorizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar‐

contabile, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar‐ veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/ 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 150/ 2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 155/ 2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 59/ 2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea

seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 119/ 2011 pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor ‐ Republicare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobatăcu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală ‐ Republicare, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, cu modificările şi completările ulterioare

4.6 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor/ Submăsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte pentru dezvoltare rurală.

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale și cele 41 de Oficii Judeţene, vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:30 și 16:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile de la data înregistrării petiției la AFIR, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr 27/ 2002, cu modificările și completările ulterioare), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, precum şi fondurile disponibile aferente Submăsurii 6.3, consultaţi acest Ghid.

Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea “Întrebări frecvente” de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info – Comunicare – Întrebări frecvente) sau să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR. Menţionăm faptul că în această secţiune sunt publicate toate întrebările și răspunsurile la speţele concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali beneficiari.

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris AFIR, pentru soluţionarea problemelor. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete şi verificabile, precum și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU FIRMELE DE CONSULTANŢĂ PUTEŢI CONSULTA MODELUL DE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE DE SPECIALITATE, PRECUM ŞI RECOMANDĂRILE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ, PUBLICATE PE PAGINA OFICIALĂ AFIR LA SECŢIUNEA: INFORMAŢII GENERALE >> RAPOARTE ŞI LISTE >> LISTĂ FIRME DE CONSULTANŢĂ. ACESTE DOCUMENTE AU UN CARACTER ORIENTATIV, PĂRŢILE AVÂND LIBERTATEA DE A INCLUDE ÎN CONTRACTUL PE CARE ÎL VEŢI SEMNA CLAUZELE CELE MAI POTRIVITE ŞI ADAPTATE SERVICIILOR VIZATE DE RESPECTIVELE

CONTRACTE

Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; www.afir.info www.facebook.com/afir.info

twitter: @AFIR_RO

031 – 860.11.00