Ultimele postări Forum

  • No posts to display.

Finantare 2014 - 2020

Finantare Apicola
In cadrul intalnirii cu fermierii din sectorul vegetal si cei din zootehnie, care a avut loc azi la ...
Programul National Apicol
Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, din 11.12.2013 CAPITOLUL IScopul Programului n...
Fonduri Europene
Prin noul PNDR 2014-2020, tinerii fermieri vor putea accesa fonduri europ...

Identificare Stupina

O R D I N NR. 
din . .2011
pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor 

 

DSC01125

Având în vedere prevederile anexei nr.1 „Programul Național Apicol pentru perioada 2011-2013” la Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie și industrie alimentară nr. / 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă procedura de înregistrare a stupinelor si stupilor în sistemul unitar, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor si stupilor;
b) panou de identificare a stupinelor – mijloc oficial de identificare a stupinelor pe toată perioada activităţii, incluzând perioada deplasării în pastoral şi perioada de iernare, pe care se poate citi numele apicultorului, vatra permanentă, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/atorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
c) plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului reprezentată de un dispozitiv aplicat pe stup pe care se poate citi codul unic de identificare al stupului;
d) plăcuţă duplicat de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare a stupului care înlocuieşte plăcuţa de identificare pierdută, confecţionată din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi plăcuţa iniţială;
e) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din 13 caractere, inclusiv spațiile;
f) cod de ţară - cod format din două litere majuscule, respectiv RO, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
g) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative care îl solicit.
Art. 4. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Anexa nr. 1

SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR ȘI STUPILOR

I. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor, respectiv panoul de identificare a stupinelor:
a) să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
b) să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime;
d) în partea superioară să conțină datele referitoare la numele apicultorului, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi, urmat de adresa vetrei permanente;
e) în afara datelor prevăzute la litera d) se poate adăuga, în partea stângă sus, sigla sau însemnele caracteristice asociației din care face parte apicultorul;
f) caracterele literelor și ale cifrelor trebuie să fie de dimensiune minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului;
g) confecționarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerințelor stabilite anterior.

II. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor, respectiv plăcuţa de identificare a stupilor:
a) să fie confecţionată din material inoxidabil;
b) să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, pe partea de jos a cutiei stupului;
c) să nu fie reutilizabilă;
d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime;
e) codul unic de identificare se aplică prin imprimare și nu trebuie să se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional;
f) vopseaua folosită la imprimare trebuie să fie rezistentă la umiditate și la temperaturi cuprinse între -20°C şi +40°C;
g) înscrisurile imprimate să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă, pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la aplicarea plăcuței;
h) codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din maximum 13 caractere, având lățimea de 1 cm și înălţimea de 3 cm;
i) codul unic de identificare cuprinde: codul de ţară, reprezentat de două litere majuscule, respectiv RO, codul județului, respectiv de la 01 la 42, codul formei associative, respectiv de la 01 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 01 la 999999;

Exemplul nr. 1: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupului Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare
Plăcuţa de identificare RO
01-999-999999 RO - cod de ţară
01 - codul judeţului
1 - 999 - codul formei asociative
01 - 999999 - numărul de ordine al stupului

Anexa nr. 2

PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR


1. Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”, denumită în continuare ANARZ, prin Oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
2. Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ județean, pe a cărui rază teritorială își are sediul, împreună cu documentele justificative;
3. OARZ județene transmit solicitările ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
4 ANARZ, eliberează Certificatul de atestare al formei asociative care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
5. Documentele justificative care însoţesc cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a a numerelor de ordine ale stupilor sunt:
a) copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite;
b) centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
6. Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ;
7. După primirea Certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuțele de identificare a stupilor în maximum 30 zile.
8. Forma asociativă legal constituită consemnează într-un Registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
9. Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina FIŞA FAMILIEI DE ALBINE, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă;
10. Numărul de ordine al stupului aparţine familiei de albine existentă în acesta;
11. În cazul înstrăinării/vănzării/deteriorării stupului, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registru de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului;
12. Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă;
13. Apicultorul care cumpără stupi noi şi/sau vechi care au / sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuţe de identificare pentru stupii achiziţionaţi;
14. Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr.5.
15. Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupilor în Sistemul unitar.
Anexa nr. 1
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


CERERE
de solicitare a codului formei asociative şi
de acordare a numerelor de ordine ale stupilor

1. Denumirea formei asociative legal constituită

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal

3. CNP reprezentant legal 
4. CUI formă asociativă legal constituită 
5. Adresa sediului formei asociative legal constituită


6. Cod poştal 
7. Județul /sectorul 
8. Telefon 
9. Fax 
10. E-mail 
11. Adresa pentru corespondență (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea de la pct.. 4-7)


Solicit eliberarea:
- codului formei asociative
- numerelor de ordine pentru …… stupi
12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă 
13. Numărul familiilor de albine deţinut de membri asociaţi (apicultori)