Finantare 2014 - 2020

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

                                               afir     Afir2     guvern     PNADR   

  

G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

SUBMĂSURA 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

– Sesiunea 2017 – depunere on-line

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EURO PEAN AGRICO L PENT RU DEZVO LTA RE RURA L Ă

E U R O P A I N V E S T E Ș T E Î N Z O N E L E R U R A L E

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

SUBMĂSURII 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

 

 

Ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-2020.

Ghidul solicitantului reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului, precum și modalitatea de verificare, selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanţare, al Planului de afaceri, ale Deciziei de finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info.

IMPORTANT!

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de

MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale

României, precum și pe paginile de internet: www.afir.info și www.madr.ro.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR, ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, e-mail sau pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului solicitantului.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

1

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


CUPRINS

1. Prevederi generale

4

2. Prezentarea submăsurii 6.3

5

2.1.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ……………………………………………........

5

2.2.

Condiţiile de eligibilitate ale proiectului …………………………………………………………………

9

2.3.

Eligibilitatea cheltuielilor ……………………………………………………………………………………….

16

2.4.

Criteriile de selecţie ale proiectului ……………………………………………………………………….

17

2.5.

Valoarea sprijinului nerambursabil ………………………………………………………………………..

22

3. Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru dezvoltarea

 

fermelor mici ……………………………………………………………………………………………………………….

24

3.1.

Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului cererii de finanţare …………………..

24

3.1.1.  Completarea Cererii de finanţare …………………………………………………………………………..

24

3.1.2.  Depunerea Dosarului cererii de finanţare ………………………………………………………………

27

3.1.3.  Verificarea Dosarului cererii de finanţare ……………………………………………………………….

30

3.2.

Contractarea sprijinului nerambursabil ………………………………………………………………….

33

3.3.

Depunerea Dosarului cererii de plată …………………………………………………………………….

37

4. Informaţii utile pentru accesarea fondurilor nerambursabile ……………………………………

39

4.1.

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare …………………………………….

39

4.2.

Documentele necesare în vederea semnării Deciziei de finanţare …………………………

46

4.3.

Lista anexelor la Ghidul solicitantului disponibile pe site-urile MADR şi AFIR ………..

47

4.4.

Dicţionarul de termeni şi condiţii …………………………………………………………………………..

48

4.5.

Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă …………………………………………………………..

56

4.6.

AFIR în sprijinul dumneavoastră …………………………………………………………………………….

63

 1. ANEXE la Ghidul solicitantului

5.1.    Anexa nr. 1 - Fișa submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici ….www.afir.info

5.2.    Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare …………………………………………………………………..www.afir.info

5.3.    Anexa nr. 3 - Planul de afaceri …………………………………………………………………………www.afir.info

5.4. Anexa nr. 4 - Decizia de finanţare şi anexele I și II la aceasta (Instrucţiuni de plată și Materiale și activități de informare de tip publicitar) ……………………………………………………………….. www.afir.info

5.5.    Anexa nr. 5 - Lista coeficienţilor de calcul ai producţiei standard pentru vegetal/ zootehnie

5.6.    Anexa nr. 6 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol …………………….www.afir.info

5.7. Anexa nr. 7 - Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole ………………………………………………………………………………………… www.afir.info

5.8. Anexa nr. 8 - Lista denumirilor de origine controlată (DOC), lista indicaţiilor geografice (IG) şi lista menţiunilor tradiţionale ale vinurilor admise pentru utilizare în România ………. www.afir.info

5.9. Anexa nr. 9 - Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole ………………………………………………………………………………………….. www.afir.info

5.10. Anexa nr. 10 - Calculatorul capacităților de stocare și de împrăștiere a gunoiului de grajd ……..….. www.afir.info

5.11. Anexa nr. 11 - Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” şi Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol ……………………………………………………………………… www.afir.info

5.12. Anexa nr. 12 - Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K.Constantinescu” ……………………………………………………………….. www.afir.info

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

2

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


5.13. Anexa nr. 13 - Lista Asociaţiilor acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K.Constantinescu” ……………………………………………………………………………………………….. www.afir.info

5.14.

Anexa nr. 14 - Lista UAT-urilor din zonele normale ………………………………………….www.afir.info

5.15.

Anexa nr. 15

- Lista UAT-urilor din zonele montane ……………………………………….. www.afir.info

5.16.

Anexa nr. 16

- Lista UAT-urilor din zonele cu constrângeri specific …………………. www.afir.info

5.17.

Anexa nr. 17

- Lista UAT-urilor din zonele cu constrângeri semnificative ……….. www.afir.info

5.18.

Anexa nr. 18

- Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat

(ITI).................................

 

www.afir.info

5.19.

Anexa nr. 19

- Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR

2014-2020....................................................................................................................

www.afir.info

5.20. Anexa nr. 20 - Formularele de plată (Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată, Cererea de plată şi anexa Identificarea financiară, Raportul de execuţie, Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic şi Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului)

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

3

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează, conform prevederilor art.19 din Regulamentul nr. (CE) 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 2A „Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;

creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizeaza dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare distinctă, care va fi precizată în Anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru sesiunea respectivă.

Încadrarea exploatației într-un UAT din zona montană, trebuie să corespundă cu înregistrarea în APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM), și se va realiza conform Anexei nr. 15 „Lista UAT-urilor din zonele montane” la Ghidul solicitantului.

NB!

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul ITI, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD) nu vor depune proiecte în cadrul apelului naţional.

În situația epuizării alocării dedicată apelului naţional, solicitanții nu vor putea depune cererile de finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru teritoriul ITI dacă acesta este încă în derulare și există fonduri disponibile, chiar dacă sunt respectate prevederile din Ghidul solicitantului aplicabil apelului pentru teritoriul ITI. Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) este Anexa 18 la Ghidul solicitantului.

Încadrarea în tipul de zonă (normală/ montană/ cu constrângeri specifice/ cu constrângeri semnificative, zona ITI) se va face în funcție de localizarea suprafeței majoritare (peste 50% din suprafața exploatației) a exploatației vegetale. În cazul exploatațiilor predominante zootehnice1, încadrarea în tipul de zonă (inclusiv zona ITI) se face ținând cont de UAT-ul în care sunt înregistrate animalele.

 • 1 În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

4

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 6.3

2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE

În cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei acestora.

Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • þ să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă2 care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • þ să fie persoane juridice române;

 

 • þ să acţioneze în nume propriu;

 

 • þ să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

 

 • þ să aibă studii minime de 8 ani clase;

 

 • þ să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

 

 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:

 

o  ca persoană fizică autorizată;

 

o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; o ca întreprindere familială;

 

  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută

 

50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:

 

o  asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

 

o  asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar

 

trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de finanțare.

 

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată - debutantsau „S.R.L. - D.”) în baza

prevederilor OUG nr. 6/ 2011 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu

 • 1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

 

 • 2 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

5

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare;

 • þ să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;

 

 • þ să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale2, verificarea se face atât pentru solicitant/ beneficiar, cât şi pentru cedenţi2. Nu este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole2, în scopul creării în mod artificial de condiții2 necesare pentru a beneficia de sprijin.

Se vor verifica, începând cu momentul înregistrării solicitantului, istoricul şi continuitatea activităţii microîntreprinderii/ întreprinderii mici pentru a se evita fărâmițarea exploataţiilor, în vederea accesării fondurilor FEADR, prin prezentarea de către acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.

 

 • este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

 

 • este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul

 

submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare3 – APIA și/ sau în Registrul Național al

Exploatațiilor2 – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol2.

 • 3 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

6

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


În cadrul unei familii (soț/ soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor, marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nici o situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.

Beneficiarii acestei submăsuri, au obligaţia: de a menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul (cu respectarea marjei de fluctuație de diminuare de maxim 15% cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare și fără a scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate), pentru perioada de derulare a proiectului.

Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:

 • Solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor/ deciziilor de finanțare.
 • Beneficiarii măsurilor 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” și/ sau 411-112 din PNDR 2007-

 

2013;

 

 • Beneficiarii măsurilor 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” și/ sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 (Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată);

 

 • Beneficiarii submăsurilor 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ” și/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

7

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

 • Beneficiarii submăsurilor 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, și/ sau 19.2 din PNDR 2014-2020.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

8

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


2.2 CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor4 și întreprinderilor mici4:

Se va verifica inclusiv condiția de întreprinderi partenere4 sau legate4 pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care, indiferent de activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau non-agricole, respectă statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

 • să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 - 11.999 € S.O. (valoare producție standard)4 - fermă mică;

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ sau în Registrul Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol, efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanţare.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de finanţare, se va considera ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS ca fiind anul în care au fost înregistrate suprafeţele de teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2015.

Calculul S.O. se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte:

 pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie şi până la data deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrările din IACS - APIA din anul anterior;

 pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de depunere a cererilor de plată pe suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS - APIA din anul curent depunerii Cererilor de finanţare. În cazul în care în anul curent nu se regăsesc înregistrările în IACS, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii unice de plată din anul curent cu numărul de înregistrare de la APIA.

 • conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

9

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Atenţie! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.

Calculul S.O. se realizează pe baza coeficienţilor de producţie standard pentru vegetal/ zootehnie prevăzuţi în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului.

Toate exploataţiile agricole pentru care în calculul S.O. se ține cont și de stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 119/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

Se va ţine cont de înregistrarea exploataţiei, indiferent de forma de organizare economică cu care figurează în Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), precum şi la Primărie în Registrul Agricol, cu cel puţin 24 de luni înaintrea depunerii Cererii de finanţare.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

10

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploataţiei se aplică tuturor exploataţiilor deținute de solicitant/ persoana fizică aferentă solicitantului, indiferent dacă exploatația respectivă îndeplinea sau nu dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării solicitantului/ persoanei fizice aferente solicitantului, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data respectivă (condiția de a fi înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se aplică doar primului cod atribuit vreodată exploatației fermierului).

Condiția de 24 de luni cu privire la înregistrarea exploatației se aplică indiferent de forma de organizare economică a solicitantului pe care acesta o avea la momentul respectiv (cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului).

Solicitantul/ persoana fizică aferentă solicitantului poate modifica structura fermei în cadrul celor 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, cu condiția ca o dată cu accesarea sprijinului, acesta să mențină condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost aprobat proiectul.

Statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică trebuie să fie respectat la data depunerii cererii de finanțare, indiferent de momentul înregistrării solicitantului conform prevederilor OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare/ Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Îndeplinirea condiției de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploatației trebuie respectată începând cu momentul depunerii cererii de finanțare. (Nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare).

 • să prezinte un Plan de afaceri;

Planul de afaceri va fi întocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

 Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);

 Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaționale, suplimentare – planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală), conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

11

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 Prezentarea detaliată a acțiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării).

Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare.

Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.3 şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii.

Acțiunile cuprinse in planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ condițiilor minime și suplimentare vor fi consistente astfel încat sa se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatatiee si cuantumul sprijinului

 • nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;

 

 

 • o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură;

 

 

 • în cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/

 

2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului);

 

 

 • în cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional.

În acest caz, se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei aferente Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului). Aceasta se aplică doar în cazul acțiunilor de plantare.

În cazul proiectelor din sectorul pomicol se aplică „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul plantațiilor afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în Anexa nr.6 indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează) sau nu sisteme de irigații.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

12

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


În cadrul acestei submăsuri sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2.

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată <2 pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni5, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2. Informațiile privind obținerea studiului necesar recalculării notelor de favorabilitate pe amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o notă de favorabilitate potențată <2 se regăsesc pe pagina web a Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești – Mărăcineni la următoarea adresa web: http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.

Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o specie pomicolă se regăsește în Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole, precum și a pepinierelor, materialul săditor (de plantare)6/ de înmulțire utilizat trebuie să fie din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, cu excepția nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria communitatis) condiție care va fi justificată la a doua tranșă de sprijin. Acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.3.

N.B.

În cazul în care prin intermediul Planului de afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea plantațiilor viticole, materialul săditor utilizat trebuie să fie din categoria biologică certificat, condiție care va fi justificată la a doua tranșă de sprijin. Încadrarea materialului săditor în categorii biologice se va face în conformitate cu prevederile Ordinului 550/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;

 

 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de
 • Studiul avizat de ICDP poate reprezenta o acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor obligatorii propuse a fi realizate conform Planului de Afaceri

 

 • Conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

13

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri);

Pentru justificarea condiției privind comercializarea producţiei proprii în procent de minim 20% din valoarea primei tranşe de sprijin, se ia în calcul producția comercializată pe parcursul duratei de execuție a Deciziei de finanțare, respectiv de la data semnării Deciziei de finanțare și până la data depunerii celei de a doua tranșe de sprijin.

 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua); în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de Afaceri se va detalia acest aspect;

În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii Cererii de finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține o platformă de gestionare a gunoiului de grajd, dacă prin Planul de afaceri - își propune renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului.

Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd, în vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd (în conformitate cu Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului), este necesar ca fiecare beneficiar care îşi va propune acțiuni în sectorul zootehnic, să-și calculeze și să-și prevadă capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd - fila „Producție gunoi”.

În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice în calculatorul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN” (Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului).

Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, sunt beneficiarii care fac dovada încheierii unui contract cu Primăria Comunei care dispune de o platformă comunală de gunoi de grajd/ un agent economic care dispune de platforme autorizate de gestionare a gunoiului de grajd. Rubricile în care pot fi completate datele în Anexa nr. 10 la Ghidul solicitantului sunt marcate cu gri.

În cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem:

-individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/ prevadă platforme individuale

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

14

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva

poluării cu nitrați din surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca și platforme

individuale grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de

compost pe folii de plastic

și/ sau

 • - comunal – platforme comunale.

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a atașa la Cererea de finanțare:

 • - Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei sau

 

 • - Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește platforma acesta trebuie să prezinte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare:

-dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/ există platforma: la Cererea de finanțare se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal7 (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță7 asupra construcției

-dacă solicitantul prevede în Planul de afaceri ca și acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, procurarea terenului pe care va construi platforma: la a doua tranșă de plată se va prezenta copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/ dreptul de creanță asupra terenului și copia Autorizației de construire (doar în cazul în care din Certificatul de urbanism rezultă obligativitatea obţinerii acesteia).

 • să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este

 

înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul

 

de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă7 a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare;

 • Conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

15

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat într-o activitate salarizată, această condiţie se aplică doar solicitanților care se află într-o astfel de situaţie. Locul de muncă poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia.

În cazul în care solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată, ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnării deciziei de finanțare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul de muncă, în termen de 10 zile calendaristice de la data angajării.

Foarte important!

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei cât şi în afara acesteia având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului.

În cadrul planului de afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în Planul de afaceri cât şi în cadrul cererii de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor.

2.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

16

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) şi Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol (PNS)

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 „Informații privind complementaritatea”, nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a PNDR cu celelalte două programe.

Acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol în vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR şi nu pot fi cuprinse în obiectivele din Planul de afaceri. În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol în vigoare (www.madr.ro), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi/ sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultori prin PNA să nu fie solicitate și prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de afaceri) şi viceversa.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016 cât și PNA 2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi în Planul de afaceri depus la momentul Cererii de finanţare.

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

Mai multe detalii se pot regăsi în modelul-cadru al Planului de afaceri aferent prezentului Ghid.

2.4 CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 de puncte si reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare.

Cererile de finanţare care au punctajul estimat (evaluare/ prescoring) mai mic decât pragul de calitate lunarvor avea statutul de cereri neconforme. Pentru a putea intra în etapa de selecție, cererile de finanțare pot fi depuse numai în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează.

N.B.! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta îl întrunește şi pe care să îl menționeze în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

17

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Scorarea unui proiect se realizează în baza următoarelor principii de selecţie:

Nr.

 

CRITERII DE SELECŢIE

   

Punctaj

 

crt.

       
           
   

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau

 
     
   

calificare în domeniul agricol)

     
 

1.  Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul

 

20p

 
   

agricol8, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară

   
         
 

2.  Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/ sau liceale în domeniul agricol,

 

15p

 
   

agro-alimentar, veterinar sau economie agrară

   
         
 

3.  Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum

 

10 p

 
   

Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie

     
   

agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale eliberat de

     
   

un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către

     
   

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

     
 

sau

     
   

recunoaşterea  de  către  un  centru  de  evaluare  si  certificare  a

     
   

competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

     
   

autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei

     

1

 

profesionale

     

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate

     
       
 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.

     
 

4.  Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/

 

5 p

 
   

instruire/ specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau

     
   

economie agrară, care nu necesită un document eliberat de formatorii

     
   

recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de

     
   

ore aferent Nivelului I de calificare profesională.

     
 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate

     
 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.

     
 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de

 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea

 

Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si

 

certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie

 

de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. În cazul acordării de

 

punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, se acceptă şi un certificat de absolvire a cursului de

 

calificare emis de ANCA.

     
             
 • 8 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

18

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016 și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultura și producția de semințe).

a. Sectorul vegetal:

   
       

1.

Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în

   
 

spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), se

15p

 
 

acceptă şi producere de material săditor/ sămânță de legume

   

2.

Producere de sămânță/ material săditor (inclusiv pentru pepiniere

12 p

 
 

pomicole și viticole) – cu excepţia celor pentru legumicultură

   

3.

Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole

10 p

 
       
 

b. Sectorul zootehnic:

   
         
 

1.

Bovine

15p

 
 

2.

Apicultură

12 p

 

2

3.

Ovine și caprine

10 p

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor

 
   
 

de animale în cadrul calculului S.O. care trebuie să fie dominantă în totalul S.O. exploataţie.

 
 

Se vor acorda 15 puncte pentru o exploataţie legumicolă, în care se consideră a fi permisă

 
 

inclusiv producerea de material săditor (precum şi materialul semincer), doar pentru culturile

 
 

de legume şi 12 puncte pentru o exploataţie care vizează producere de sămânţă şi material

 
 

săditor (sunt acceptate pepinierele pomicole şi viticole) - doar exploataţiilor care vizează

 
 

celelalte tipuri de culturi, excluzându-se la acest punct culturile de legume.

   
 

În cazul pepinierelor pomicole şi viticole, punctajul va fi acordat în cadrul celui de-al doilea

 
 

criteriu de selecţie.

   
 

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic

 
 

(acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie) analiza

 
 

S.O. a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului

 
 

vegetal/ zootehnic, şi nu cu total S.O. al întregii exploataţii.

   
 

*Specia bovine include şi bubalinele.

   
   

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza

 
   

studiilor de specialitate

   
   

1.  Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat

30 p

 
   

2.  Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu

25 p

 
   

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare

 
 

3

a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la

 
   

total valoare SO, în baza Studiului ICPA - „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de

 
   

producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare

 
   

agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la

 
   

Ghidul solicitantului.

   
   

Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului,

 
         
         
 

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

19

 

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea roșu - pentru care nu se acordă punctaj).

In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru „Vegetal din Anexa” nr. 11 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul solicitantului. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 11.

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent zonelor cu potențial ridicat.

Pentru reconversia/ înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr. 247/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr.11 la Ghidul solicitantului se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber9, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în S.O. (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul S.O. al întregii exploataţii.

 • 9 dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de creştere este considerat „închis”, iar dacă pentru o anumită perioadă din an animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de creştere este considerat „liber”

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

20

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4

5


În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie.

Principiul fermelor de familie

Prioritizarea fermelor de familie10 conform definiției cuprinsă în PNDR 2014-

30 p

2020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 11.999 € S.O.)

Principiul raselor/soiurilor autohtone

Solicitantul demonstrează că deține/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole

5p

si prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta, pe toată

 

durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri

 

autohtone (indiferent de ponderea acestora măsurată în S.O.*);

 
   

Sectorul Vegetal

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România.

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone în total cultură vegetală (exprimată în S.O.) din cadrul exploatației.

Sectorul Zootehnic

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasă (indigene) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului.

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în S.O.) din cadrul exploataţiei.

*În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic şi nu cu totalul S.O. al întregii exploataţii.

 • 10 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

21

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


TOTAL                                                                                                                                                                          100

2.5 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a următoarelor condiții:

 • þ comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 • þ Înființarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu în vigoare cu respectarea condițiilor de bune practici prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, în cazul în care exploatația vizează creșterea animalelor; în cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de afaceri se va detalia acest aspect.

 

 • þ stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată;

 

 • þ în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului

 

în care este înregistrată exploataţia;

 • þ din Planul de afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole;

 

În cazul în care, se constată că beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda:

 

 • þ fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv obligatoriu din

 

Planul de afaceri);

 

 • þ fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul de afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

22

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


obiectiv suplimentar din Planul de afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul total de obiective prevăzute în Planul de afaceri aprobat (obligatorii și suplimentare).

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

23

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul 3

Modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile acordate pentru dezvoltarea fermelor mici

3.1 COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Dosarul Cererii de finanţare conţine:

 • þ Cererea de finanţare (Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului)

 

 • þ Planul de afaceri (Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului)

 

 • þ Alte documente justificative.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 şi Planul de afaceri în Anexa nr. 2, la prezentul Ghid şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.afir.info, secţiunea dedicată sM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

3.1.1     COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor la aceasta, se va face conform modelului standard.

Pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei agricole se completează secţiunea „Stabilirea categoriei de fermă” din Cererea de finanţare, se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul S.O. În această secţiune a Cererii de finanţare se înscrie toată baza de producţie (suprafeţe, animale, păsări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/ sau arendă/ concesionare şi care sunt înregistrate în IACS la APIA și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ ANZ, precum şi în Registrul Agricol înainte de solicitarea sprijinului.

Datele din Cererea de finanţare trebuie să corespundă cu cele menţionate în Registrul Unic de Identificare de la APIA, Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ ANZ, precum şi cu cele menţionate în Registrul Agricol. În cazul în care acestea nu corespund, iar în urma solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu depune documentele justificative, atunci proiectul va fi declarat neeligibil.

Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în secţiunea privind calculul S.O. Stabilirea categoriei de fermă”, în cadrul codului EUROSTAT, din Cererea de finanţare, nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploataţiei agricole.

Încadrarea în Secţiunea privind calculul S.O. „Stabilirea categoriei de fermă”11 din Cererea de finanţare:

 • 11 Coeficienții S.O. 2010 sunt calculați de compartimentul RICA - MADR, în baza legislaţiei CE aferente

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

24

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


a plantelor de cultură se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania

a animalelor se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea stabilirii dimensiunii economice a exploataţiei agricole se va ţine cont de următoarele aspecte:

 • Pentru pui, găini ouătoare, alte păsări, valoarea S.O. se referă la 100 capete;
 • Pentru ciupercării valoarea S.O. se referă la 100 mp/ an (sunt incluse 4 cicluri pe an);
 • Pentru familii de albine valoarea S.O. este calculată pe stup.

În cazul exploataţiilor care vizează creșterea animalelor, solicitantul demonstrează existența unor construcţii zootehnice (adăposturi/ grajduri) în cadrul exploataţiei, corespunzător adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor.

În cazul exploataţiilor care vizează creșterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă etc.

La momentul depunerii Cererii de finanţare, solicitantul se va angaja ca, în cazul în care proiectul a fost selectat, să înregistreze exploataţia conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ca fiind exploataţie comercială de tip A, urmând ca la data semnării de către AFIR a Deciziei pentru acordarea sprijinului, acesta să prezinte documentul care certifică această înregistrare. De asemenea, în cazul în care solicitantul are deja îndeplinită această condiţie, angajamentul nu mai este necesar, acesta prezentând direct documentul care certifică această înregistrare.

Solicitantul are obligaţia să declare la APIA toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizează, indiferent de suprafaţa acestora, în perioada de depunere a cererilor de ajutor/ de plată stabilită conform prevederilor legislaţiei nationale în vigoare.

Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei terenului ce reprezintă vatra stupinei, deşi terenul care formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.

Solicitanţii care deţin exploataţii zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligația să dețină baze de producţie vegetală.

Solicitantul trebuie să completeze în Cererea de finanțare următoarele rubrici, astfel:

 • þ sectorul exploatației agricole:

 

 • vegetal: culturi de câmp, horticultură, viticultură, culturi permanente (altele decât viticultura),
 • zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine și caprine, porcine, păsări de curte,

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

25

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 • mixte - culturi mixte,
 • mixte - animale mixte,
 • mixte - culturi și animale, cu excepția albinelor,
 • albine,
 • altele.
 • þ sectorul obiectivului prevăzut în Planul de afaceri:

 

 • vegetal: culturi de câmp, horticultură, viticultură, culturi permanente (altele decât viticultura),
 • zootehnic: bovine pentru carne, bovine pentru lapte, ovine și caprine, porcine, păsări de curte,
 • mixte - culturi mixte,
 • mixte - animale mixte,
 • mixte - culturi și animale, cu excepția albinelor,
 • albine,
 • altele.
 • þ zona în care se află exploatația:

 

 • zona normală (Anexa nr. 14 la Ghidul solicitantului);
 • zona montană (Anexa nr. 15 la Ghidul solicitantului);
 • zona cu constrângeri specifice (Anexa nr. 16 la Ghidul solicitantului);
 • zona cu constrângeri semnificative (Anexa nr. 17 la Ghidul solicitantului).

Încadrarea în tipul de zonă (normală/ montană/ cu constrângeri specifice/ cu constrângeri semnificative) menționat la punctul 3 se va face în funcție de localizarea suprafeței majoritare (peste 50% din suprafața exploatației) a exploatației.

În dimensiunea economică a exploataţiei agricole culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total S.O., atât în anul „0” cât şi la solicitarea acordării celei de a doua tranşe de sprijin.

În dimensiunea economică a exploataţiei, S.O.-ul format din porumb zaharat şi/.sau pepeni (cumulativ sau separat) nu poate depăşi 50% din total S.O.

Cabalinele și produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea deservesc munca în exploatație.

Ciupercăriile înființate în beciurile/ pivnițele/ magaziile/ alte acareturi ale clădirilor, respectiv pe terenurile non-agricole care nu sunt înregistrate în IACS, nu sunt eligibile pentru sprijin.

Rezultatul calculului dimensiunii exploataţiei agricole la data depunerii Cererii de finanţare menţionat în secţiunea „Stabilirea categoriei de fermă” din Cererea de finanţare trebuie să coincidă cu anul „0” din Planul de afaceri.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

26

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


3.1.2 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Cererea de finanţare trebuie completată în format electronic, în limba română.

Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PNDR şi al sM 6.3.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii cererii de finanţare vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 6.3, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

Atenție! Numai Cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 6.3.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.afir.info.

Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi depuse în format on-line, iar Cererea de finanţare şi documentele anexate vor fi scanate și depuse on‐line pe site-ul www.afir.info.

Dosarul cererii de finanţare cuprinde Cererea de finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanţare), vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe site-ul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

 1. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

 1. Autentificare

Pentru  logare există, un  câmp  de tip  text, pentru  introducerea datelor  legate de user:

 și deconectare . De asemenea, se găsește și

un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

27

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

 1. Completare date de identificare ale solicitantului:

 

 • - Nume și prenume solicitant/ Denumire solicitant
 • - Titlul proiectului
 • - CUI solicitant
 • - Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului
 1. Completarea sesiunii și a submăsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă sesiunea, licitaţia şi sub-măsura corespunzătoare. l. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de finanțare și anexe tehnico-administrative.

 1. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

 1. formularul Cererii de finanţare trebuie să fie redactat electronic
 1. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanțare, publicată pentru sesiunea repectivă
 1. denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”
 1. Este obligatorie completarea câmpurilor:
 • - CUI solicitant
 • - Statut juridic solicitant
 • - Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:
 • - BI/ CI/ Pașaport
  • Serie

 

 • Număr

 

 • - Data eliberării
 • - Data valabilității
 • - E-mail reprezentant legal
 • - Amplasare proiect Regiune – Județ
 • - Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat
 • - În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului – Regiune – Județ şi tipul de investiţie, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de depunere Cerere de finanțare, în SPCDR.
 1. Încărcarea formularului Cererii de finantare completat şi scanat.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

28

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 1. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

 

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate: fisierele trebuie să fie în format .pdf scanate o rezoluție de minim 200 dpi.

 

 1. Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului care va verifica Cererea de finanţare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție! pentru a preveni respingerea Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”și „Statusuri”.

Pentru Cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a etapei lunare aferente sesiunii de depunere

încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul cerererii de finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la „1” la „n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanţare.

N.B.! Este strict interzisa utilizarea tuturor roboților sau scripturilor care colectează în mod automat resursele, folosirea programelor care imită caracteristicile unui utilizator uman sau care oferă un avantaj nedrept, și/ sau folosirea de click‐bots sau script‐uri care execută click‐uri în mod automat sau reproduc în alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisă utilizarea de locații multiple/ ip‐uri multiple pentru același User.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

29

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

Verificarea Cererilor de finanţare se realizează de către OJFIR.

 1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport letric.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • þ verificarea existenţei documentelor depuse la Cererea de finanţare;

 

 • þ verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi ale exploataţiei agricole;

 

 • þ verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului;

 

 • þ verificarea conţinutului Planului de afaceri și a documentelor anexate Cererii de finanţare.

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, acesta se realizează și se efectuează numai în prezența reprezentantului legal al solicitatului, caz în care solicitantul va fi notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren, la data încheierii controlului.

AFIR își rezervă dreptul de a solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, dacă se consideră necesar.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 • (1) în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare;
 • (2) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului;
 • (3) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanţare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanţare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanţare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

În urma acestor verificări pot exista următoarele situaţii:

 • þ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;

 

 • þ proiectul este eligibil, şi va avea un punctaj estimat ≥ pragul de calitate lunar caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;

 

 • þ proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect.

 

 1. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI DE SELECŢIE

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

30

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:

 • þ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

 

 • þ proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat≥ pragul de calitate lunar, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;
 • þ proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;

Înainte de depunerea cererii de finanţare, solicitantul are obligația:

-de a identifica, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta îl întruneşte și pe care trebuie să îl menţioneze în Cererea de finanţare la Secţiunea A8 - Total punctaj estimat (evaluare) pentru criteriile de selecție îndeplinite,

-de a încadra corect proiectul din punct de vedere al alocării financiare distincte a măsurii/ sub-măsurii/ componentei prin completarea în Cererea de finanțare a Secțiunii A6 – Detalii proiect

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii pentru menținerea sprijinului pe toata perioada de valabilitate a Deciziei de finanțare.

Verificarea pe teren se realizează numai în prezența reprezentantului legal al solicitatului și se efectuează de către entitatea care instrumentează Cererea de Finanțare, respectiv OJFIR – pentru toate Cererile de finanțare.

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

Foarte important!

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către OJFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea Raportului de selectie, numai în cazul în care reprezentantul legal a menționat OBSERVAŢII în Fişa de verificare pe teren.

În cazul în care, la data vizitei pe teren culturile existente nu sunt în perioada de vegetație și acestea nu pot fi constatate de către experții OJFIR, solicitantul va prezenta documente precum:

 • - documente prin care se va justifica înființarea culturii,
 • - facturi achiziționare sămânță,
 • - facturi vânzare producție,
 • - certificat de producător.
 1. SELECŢIA PROIECTELOR

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

31

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Alocarea publică disponibilă a submăsurii aferenta perioadei continue de depunere, criteriile de selecție, punctajele de selecție, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la initiațiva MADR AM PNDR cu consultarea prealabilă a Comitetului de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune continuă de depunere se publică un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor preciza: alocarea sesiunii, intervalul continuu de depunere a proiectelor, pragul minim și pragurile de calitate lunare.

Punctajul minim pentru această submasură este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect eligibil nu poate intra la finanțare.

Solicitanții la depunerea proiectului completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (evaluare/ prescoring).

Depunerea și evaluarea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii/ componentei (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (evaluare/ prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente submăsurii/ componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Atenție! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă), vor fi declarate neconforme.

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestații lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente Rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi:

 • (1) nivelul de calificare în domeniul agricol;
 • (2) sectorul prioritar.

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (S.O.).

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

32

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Atenție! Contestaţiile se semnează de către solicitant și se depun on‐line.

Urmare soluționării contestațiilor, comisia de contestații va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în Ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectele selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art. 7 alin.(2) din „Regulamentul de organizare si functionare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014‐2020 (PNDR)”.

Urmare a publicării Raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui Raport de selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile, după caz, conform Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare la data lansării sesiunii de depunere proiecte.

Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare.

Procesul de selecție și procesul de soluționare a contestațiilor se desfașoară conform prevederilor „Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)”, publicat pe site-urile www.madr.ro și www.afir.info.

Atentie!

Solicitanții vor putea retrage şi redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa mai redepună proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

3.2. CONTRACTAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate pentru finanțare, AFIR notifică beneficiarii privind selectarea Cererii de finanţare în vederea prezentării documentelor necesare contractării în maxim 30 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparţine, în vederea semnării Deciziei de finanţare precum și a documentelor originale aferente acestora, pentru ca expertul AFIR să verifice conformitatea cu originalul. Decizia de finanțare urmează a fi încheiată după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

33

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare cu documentele solicitate, pentru a lua la cunoştinţă Decizia de finanţare şi nici nu anunţă AFIR că nu se poate prezenta în termen, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.

Verificarea conformității la încheierea deciziei de finanțare:

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de finantare şi constă în verificarea Cererii de finanţare dacă:

 • þ documentele originale aflate în posesia solicitantului corespund cu Cererea de finanțare depusă on-line;

Foarte important!

 • þ În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor scanate în format electronic, cu excepţia situaţiilor în care acestea au survenit urmare a solicitării de informaţii suplimentare, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai încheia Contractul de finanţare;

 

 • þ Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat neeligibil;

 

 • þ Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 4 la prezentul Ghid – vezi www.afir.info), parcurgerea integrală şi asumarea celor prevăzute în acesta şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a acestora.

Obiectul Deciziei de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanţare asumată de către solicitant.

Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în Decizia de finanţare şi anexele la aceasta, inclusiv în Cererea de finanţare aprobată, pe care acesta are obligaţia de a le respecta.

Se recomandă solicitantului/ beneficiarului consultarea integrală a textului Deciziei de finanţare şi anexelor la aceasta şi asumarea celor prevăzute în aceasta şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a acestora.

Durata de valabilitate a Deciziei de finanţare cuprinde durata de execuţie şi durata de monitorizare.

Durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de finanțare este de maxim 36 de luni (60 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării acesteia de către AFIR. Aceasta cuprinde:

 • þ 33 de luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei de finanţare de către AFIR reprezentând durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

34

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Planului de afaceri, care include şi termenul limită până la care beneficiarul poate depune tranşa a II-a de sprijin;

 • þ 90 de zile calendaristice de la data înregistrării tranşei a II-a de sprijin pentru efectuarea plăţii.

Durata de monitorizare a proiectului aferent Deciziei de finanțare este de 3 ani calculată de la data efectuarii plăţii transei a II-a de sprijin, perioadă în care beneficiarul se obligă:

 • þ să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie;

 

 • þ să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Decizia şi

 

Cererea de finanţare;

 • þ să nu înstrăineze exploataţia parţial sau integral;

 

 • þ să nu îşi înceteze activitatea agricolă.

Beneficiarul are obligația de a menține criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora proiectul a fost aprobat pe toată durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/ contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 10 din HG nr. 226/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea Deciziei de finanţare se poate realiza numai în cursul duratei de execuţie a acesteia stabilită prin decizie şi nu poate avea efect retroactiv. Orice modificare se va face cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

Orice modificare la Decizia de finanțare sau la anexele acesteia se realizează în scris prin Notă de aprobare. Notele de aprobare vor fi încheiate în aceleaşi condiţii ca şi Decizia de finanţare. Astfel:

 în cazul modificării domiciliului, a sediului social, a contului bancar și/ sau a instituției financiare pentru proiectul PNDR, înlocuirii responsabilului legal, schimbării structurii acţionariatului beneficiarului (atunci când elementele de identificare ale beneficiarului nu se modifică), Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă. Notificarea Beneficiarului va fi însoţită de documente justificative eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare de autorităţile competente.

 în cazul modificării Planului de afaceri, Beneficiarul se obligă să depună documentaţia aferentă cu cel puţin 3 luni înainte de depunerea tranşei a doua de sprijin.

Pentru realizarea obiectivelor din Planul de afaceri, beneficiarul are prevăzut un termen pentru adaptarea la standardele europene (dacă este cazul) și are obligația de a depune în termen de maximGhidu15l szileol lucrătoare,icitantu ldocumentului–sub memisă uder ainstituțiile6.3 abilitate care să ateste că a îndeplinit35

standardulInformaţiiledin înGhidultermenulsolicitantuluidenugrațiepotfiutilizatestabilitîn.scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Conform prevederilor art. 2(2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/ 78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/ 98, (CE) nr. 814/ 2000, (CE) nr. 1290/ 2005 și (CE) nr. 485/ 2008 ale Consiliului, în sensul finanțării, al gestionării și al monitorizării PAC, „forța majoră” și „circumstanțele excepționale” sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:

 • (a) decesul beneficiarului;
 • (b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
 • (c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;
 • (d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;
 • (e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
 • (f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata de execuţie a proiectului aferent Deciziei de finanțare, se suspendă beneficiarul are obligaţia:

de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la producerea evenimentului;

de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului ;

de a notifica AFIR în maxim 5 zile de la încetarea producerii evenimentului.

N.B.! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/ contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică la categoria mijlocie sau alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform art. 10 din HG nr. 226/ 2015.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

36

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


3.3 DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE PLATĂ

Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Anexa I –

Instrucţiuni de plată la Decizia de Finanţare. În Anexa nr. 18 la Ghidul solicitantului se regăsesc

Formularele de plată tipizate ce se ataşează la Dosarul cererii de plată:

Formularul AP 0.1 - Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată;

 Formularul AP 1.1 - Cererea de Plată aferentă tranşelor 1 şi 2 şi anexa Identificarea financiară;

Formularul AP 1.2 - Raportul de execuţie;

 Formularul AP 1.3 - Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic;

Formularul AP 1.4 - Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici va fi acordat în două tranşe, astfel:

 • þ Beneficiarul va depune prima tranşă a dosarului cererii de plata reprezentând 75% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil în maximum 30 zile de la data semnării de luare la cunoștință de către beneficiar a Deciziei de finanţare semnată de către Directorul

 

General Adjunct CRFIR;

 

 • þ Beneficiarul va depune a doua tranşă a dosarului cererii de plată reprezentând 25% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil după realizarea obiectivelor propuse în planul de afaceri, în maximum 33 luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data semnării Deciziei de finanţare. Aceasta se depune după îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute

în Planul de afaceri, dar nu mai devreme de depunerea unei noi Cereri de plată pe suprafaţă la APIA, față de momentul încheierii Deciziei de finanțare.

Depunerea dosarului pentru a doua tranşă este condiţionată totodată de păstrarea dimensiunii exploataţiei (S.O.) (fără a reduce dimensiunea economică a exploatației cu mai mult de 15 % cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și cu păstrarea dimensiunii minime eligibile) şi după finalizarea implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare.

IMPORTANT:

În vederea depunerii Dosarului cererii de plată pentru a doua tranșă de plată, beneficiarul va înștiința AFIR pentru efectuarea vizitei pe teren, astfel:

 • - pentru fermele vegetale: în perioada de vegetație a culturii/culturilor existente astfel încât situația reală să poată fi identificată și certificată de către experții AFIR;
 • - pentru fermele zootehnice: în perioada în care se atinge dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de afaceri;
 • - pentru fermele mixte: în funcție de sectorul prioritar, fie în perioada de vegetație a culturii/ culturilor existente (pentru sector prioritar vegetal), fie în perioada în care se atinge dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de afaceri (pentru sector prioritar zootehnic).

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

37

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Plata se va efectua de către AFIR în maxim 90 de zile de la data înregistrării Dosarului cererii de plată la OJFIR.

În cazul în care, se constată că Beneficiarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a planului de afaceri, respectiv nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate și de selecție şi/ sau celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR va proceda:

 • þ fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit și neacordarea celei de a doua tranșe de sprijin (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri);

 

 • þ fie la plata parţială (din valoarea tranșei a doua, şi după caz de la beneficiar), respectiv proporțional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în totalul obiectivelor obligatorii și suplimentare din Planul de afaceri (în cazul nerealizării a cel puțin unui obiectiv suplimentar din Planul de afaceri). Suma va fi reținută din valoarea tranșei a doua de sprijin, și după caz de la beneficiar, în cazul în care se constată că trebuie recuperată și din valoarea acordată la prima tranșă de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul total de obiective prevăzute în Planul de afaceri aprobat (obligatorii și suplimentare).

Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul este declarat neeligibil în următoarele cazuri:

 • þ nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind:

 

 • dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin;
 • existenţa platformei de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu în baza cerinţelor minime anexate la prezentul Ghid;
 • stabilirea domiciliului/ sediului social în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia;
 • stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia;
 • demararea implementării Planului de afaceri în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de finanţare;
 • þ nerespectarea menţinerii criteriilor de selecţie;

 

 • þ crearea de condiţii artificiale;

 

 • þ neîndeplinirea niciunui obiectiv din Planul de afaceri;

 

 • þ existența dublei finanțări.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţelor excepţionale, demonstrată de beneficiar prin depunerea de documente conform prevederilor legislației în vigoare, nu se va recupera sprijinul acordat la prima tranşă şi nu se va acorda sprijinul aferent tranşei a doua, în cazul în care situaţia nu poate fi remediată în termenul de suspendare a Deciziei de finanţare.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

38

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

 1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei (în original).

 

 1. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă:
 1. A) Documente pentru terenul agricol:

 

 • þ documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar),

 

şi/ sau

 

 • þ tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanţare)

 

şi/ sau

 

 • þ contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, respectarea graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

 

şi/ sau

 

 • þ contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost data temporar in administrare/folosinţă

 

şi/ sau

 • þ document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune

şi/ sau

 • þ documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/ sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor trebuie să fie valabile cel puțin 15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 ani.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

39

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanţare.

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

 1. a) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:
 • þ documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;

 

 1. b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și

completările ulterioare:

þdocumentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz,

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;

sau

 • þ documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

În cazul prezentării contractului de comodat/ locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și a clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează:

 • - documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial de ex: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie), certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

40

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea Cererii de finanțare documente care să ateste proprietatea/ dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv propuse a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor conform Legii 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare.

 1. B) Documente pentru animale, păsări şi familii de albine:

 

 

 • þ documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;

Carnetul stupinei actualizat (care să conțină toate fișele familiilor de albine existente în cadrul exploatației) va fi prezentat la data verificării pe teren a Cererii de finanțare și a Cererii de plată.

 • þ paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul.

 

 

 1. C) Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

 

 

 1. D) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor

 

(toate categoriile de animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului Agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

41

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 1. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:
 1. a) Pentru societăţi comerciale:
  • þ Bilanţul (cod 10);

 

 • þ Contul de profit şi pierderi (cod 20);

 

 • þ Datele informative (cod 30);

 

 • þ Situaţia activelor imobilizate (cod 40);

 

ȘI/ SAU

 

 • þ Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).

Societățile comerciale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.

 1. b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
 • þ Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 14.13.01.13); Și/SAU

 

 • þ Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/ 9), în cazul solicitanților care în anii „n”și „n-1”, sunt autorizaţi conform OUG. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au optat pentru calcularea venitului net pe bază de norme de venit.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale înființate în anul 2017 nu au obligația depunerii acestor documente.

 1. Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
 1. 5. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită un control efectiv pe termen lung (de cel puțin 6 ani/ 8 ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
 1. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi/ membrii familiei din cadrul microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante);

 

 

 1. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de competenţe profesionale/ documentului emis în urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă absolvirea învăţământului minim:

Pentru eligibilitate:

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

42

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 • þ documentul care atestă absolvirea învăţământului minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare;

Pentru acordarea punctajului în cadrul criteriilor de selecție:

 • þ diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă)

 

 • þ diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare;

 

 • þ certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională (minim Nivelul I). De asemenea, sunt acceptate și certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară.

 

 • þ document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări;

 

 • þ certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent

 

Nivelului I de calificare profesională).

Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților (RNFFPA) publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=34.

Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016 și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.

Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.

În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de finanţare, nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare (diploma de doctor, diploma de disertație, diploma de licenţă), postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/ documentului echivalent în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare, acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor respective, însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de învățământ absolvită, cu condiţia prezentării

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

43

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau documentului echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar acesta, va fi declarat neeligibil și se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.

 1. 8. Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone
 • þ în cazul soiurilor de plante de cultură autohtone se vor ataşa copiile:

 

 • facturii fiscale de achiziție a seminței certificate;
 • documentului oficial de certificare a lotului de sămânță cu mențiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”/ buletinului de analiză oficial cu mențiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă

comercializarea”/ documentului de calitate şi conformitate al furnizorului/ oricărui alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/ 17/ CE/ etichetei oficiale;

 • Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)

sau

 • Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de soiuri (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare).

Soiurile se regăsesc în Catalogul Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania - ISTIS

 • þ în cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:
 • Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de către Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ;
 • Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea criteriului de selecţie privind rasele autohtone, (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare)

sau

 • Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin, pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii (conform Secțiunii F din Cererea de finanțare).
 1. 9. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei

sau

Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului;

 1. 10. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;
 1. 11. Alte documente justificative pe care solicitantul le consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul).

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

44

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.2 DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA SEMNĂRII DECIZIEI DE FINANŢARE

 1. Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru.

 

 

 1. Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar, valabil la data încheierii contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/ 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploataţie comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. Documentul emis de instituţia financiar-bancară în care să se menţioneze denumirea şi adresa instituţiei financiar-bancare, titularul contului, CUI-ul titularului şi codul IBAN al contului prin care se derulează proiectul FEADR.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

45

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.3 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE-URILE MADR ŞI AFIR

Anexa nr. 1 - Fișa Măsurii 06 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor; Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare;

Anexa nr. 3 - Planul de afaceri;

Anexa nr.4 -Decizia de finanţare şi anexele I și II la aceasta (Instrucţiuni de plată și Materiale și activități de informare de tip publicitar);

Anexa nr. 5 - Lista coeficienţilor de calcul ai producţie standard pentru vegetal/ zootehnie; Anexa nr. 6 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol;

Anexa nr. 7 - Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole;

Anexa nr. 8 - Lista denumirilor de origine controlată (DOC), lista indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale vinurilor admise pentru utilizare în România;

Anexa nr. 9 - Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

Anexa nr. 10 - Calculatorul capacităților de stocare și de împrăștiere a gunoiului de grajd Anexa nr. 11 - Sinteza studiului privind „Zonarea potențialului de producție agricolă şi a

potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” și Metodologia de realizare a studiului privind zonarea potenţialului agricol și apicol;

Anexa nr. 12 - Lista Raselor Autohtone (Indigene) eliberata de Agenţia Naţionala pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K.Constantinescu”;

Anexa nr. 13 - Lista Asociaţilor acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K.Constantinescu”;

Anexa nr. 14 - Lista UAT-urilor din zonele normale; Anexa nr. 15 - Lista UAT-urilor din zonele montane;

Anexa nr. 16 - Lista UAT-urilor din zonele cu constrângeri specifice; Anexa nr. 17 - Lista UTA-urilor din zonele cu constrângeri semnificative;

Anexa nr. 18 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI);

Anexa nr. 19 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa nr. 20 - Formularele de plată (Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor cererilor de plată, Cererea de plată şi anexa Identificarea financiară, Raportul de execuţie, Lista coeficienților de calcul ai producției standard pentru vegetal/ zootehnic şi Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului).

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

46

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.4 DICŢIONARUL DE TERMENI ŞI CONDIŢII

Activitatea agricolă – reprezintă:

 1. a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole;
 1. b) menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul stabilit de Comisie;
 1. c) efectuarea unei activități minime definite de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare.

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – reprezintă instituţia publică subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind plăţile directe şi măsurile de piaţă şi unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) – reprezintă autoritatea naţională din subordinea MADR, competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – reprezintă instituţia publică subordonată MADR prin care se derulează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Anul „0” din Planul de afaceri – reprezintă anul in care se realizează înregistrarile în nume propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/ actualizare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul exploatatiilor la ANSVSA/ ANZ, precum și în Registrul agricol, conform situaţiei existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de finantare.

Anul „țintă” din Planul de afaceri (Anul 3/ 5 – în cazul plantațiilor pomicole) – reprezintă anul propus de beneficiar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Autoritatea de Management (AM PNDR) – reprezintă structura din cadrul MADR responsabilă cu elaborarea strategiilor și politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale, precum și implementarea programelor de dezvoltare rurală 2007-2013 și 2014-2020 cu finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) – reprezintă autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

47

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


alimentelor, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Beneficiarul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată) care a luat la cunoştinţă o Decizie de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene în cadrul submăsurii 6.3.

Carnetul de stupină – reprezinta documentul elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol.

Cedentul – reprezintă fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt fermier.

Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR) - reprezintă structura organizatorică la nivelul regional a AFIR (la nivel naţional există 8 regiuni).

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile.

Cesionarul – reprezintă fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune.

Condiţia artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii unor avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii acesteia, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia de finanţare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014 – 2020.

Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea Deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) – reprezintă structura organizatorică la nivel judeţean a ANSVSA.

Domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economie agrară – reprezintă, pentru studiile universitare încadrarea conform prevederilor HG nr 580/ 2014, cu modificările şi completările

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

48

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


ulterioare iar pentru studiile liceale încadrarea conform prevederilor HG nr 844/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/ locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.

Dreptul real principal – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este: dreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească).

Durata de execuție a proiectului aferentă Deciziei de finanţare (implementare proiect) - reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii Deciziei de finanţare şi include termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente plăţii acestei tranşe.

Durata de monitorizare a proiectului aferentă Deciziei de finanţare – reprezintă perioada de 3 ani calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin.

Durata de valabilitate a Deciziei de finanţare (derulare proiect) – cuprinde durata de execuţie a obiectivelor din Planul de afaceri şi durata de monitorizare a proiectului.

Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă unitatea tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole.

Exploataţia comercială de tip A – reprezintă exploataţia de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 la Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare /autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

49

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.

Fărâmițarea exploatației agricole – reprezintă preluarea unei exploatații agricole de către cel puțin doi fermieri, în vederea creării în mod artificial de condiții pentru obținerea sprijinului prin submăsura 6.3.

Ferma de familie – reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie în accepțiunea acestei submăsuri este cuprinsă între 4.000 - 11.999 S.O. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/ soţia şi rudele până la gradul III inclusiv.

Ferma mică - reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 – 11.999 S.O.

(valoarea producției standard).

Fişa Măsurii/ submăsurii – reprezintă secţiunea din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii/ submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – reprezintă instrumentul de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

Implementarea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea Deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.

Întreprinderea – reprezintă conform prevederilor orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Întreprinderea autonomă –reprezintă orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, și care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

Întreprinderile legate – reprezintă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

50

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


 1. a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
 1. b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
 1. c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
 1. d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderea mică – reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o

cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform

prevederilor art.4 din Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidului

IMM de pe pagina de internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Întreprinderile partenere – reprezintă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) – reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Microîntreprindere – reprezintă întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform

prevederilor art.4 din Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidului

IMM de pe pagina de internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată - debutant” sau „S.R.L. - D.”) – reprezintă microîntreprinderea nou-înfiinţată, condusă de un întreprinzător debutant în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.

Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) – reprezintă structura organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene).

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

51

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Pragul de calitate – reprezintă punctajul lunar cumulat realizat pe baza anumitor criterii de selecție, apreciat drept reper, care asigură finanțarea cu prioritate a proiectelor de calitate.

Pragul minim – reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate primi finanţare în cadrul unei Măsuri/ submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020.

Preluarea integrală a exploatației agricole – reprezintă trecerea tuturor terenurilor aflate în proprietate/ folosinţă şi/ sau animalelor existente într-o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului aferent acesteia (anexa gospodărească).

Preluarea parțială a exploatației agricole – reprezintă trecerea unei părți din terenurile aflate în proprietate/ folosinţă şi/sau animalele existente într-o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului aferent acesteia (anexa gospodărească).

Programul Naţional Apicol (PNA) 2017-2019 – reprezintă programul al cărui scop de bază este realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/ sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015 – reprezintă documentul pe baza căruia va putea fi accesat Programul FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol (PNS) 2014-2018 – reprezintă documentul în baza căruia se acordă sprijinul financiar pentru sectorul vitivinicol din România care respectă în totalitate liniile directoare aferente măsurilor de restructurare/reconversie, investiţii şi promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe.

Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componentă (alocare distinctă).

Registrul agricol – reprezintă documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu datele cu privire la gospodăriile/ exploatațiile agricole individuale/ persoanele fizice autorizate/

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

52

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


întreprinderile individuale/ întreprinderile famiale care au terenuri în proprietate/ folosinţă şi/ sau animale.

Registrul exploataţiei – reprezintă colecţia de date în format de hârtie şi/ sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, resgistrul fiind gestionat de către ANSVSA; la exploataţiile nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei.

Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) – reprezintă colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, registrul fiind gestionat de către ANSVSA.

Registrul Unic de Identificare (RUI) – reprezintă un element component al Sistemului integrat de administrare şi control şi care cuprinde informaţii referitoare la:

 1. a) identificarea agricultorilor;
 1. b) identificarea solicitanţilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;
 1. c) identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe;
 1. d) identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-c).

Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) – reprezintă sistemul de administrare şi control al cererilor de plată ale fermierilor, gestionat de către APIA.

Solicitantul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată), potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR.

Sprijinul nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) - este reprezentat de comune, oraşe, municipii.

Valoarea producţiei standard (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii europene pentru exploatații agricole.

Vatra de stupină – reprezinta locul/ suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada iernării, ori

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

53

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată de timp în vederea valorificării unui cules.

Zona limitrofă – reprezintă zona constituită din UAT-urile aflate la o distanţă de maxim 75 km (conform hartă rutieră) față de UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă.

Zona Montană reprezintă zona formată din suprafețele unităților administrativ-teritoriale (LAU

 • 2) desemnate conform criteriilor de mai jos:
 • - unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de

Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT-uri;

 • - unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m și care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT-uri.UAT-urile din zonele montane se regăsesc în Anexa nr. 14 la Ghidul solicitantului.

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/ oră este echivalent cu kilometri pe oră);

ABREVIERI

ADI ITI DELTA DUNARII – Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării – reprezintă asociația cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, care asigură funcţionarea instituţională şi administrativă a mecanismului ITI Delta Dunării și are în componență 38 de UAT-uri, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Constanța, 5 UAT-uri urbane: Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag, şi 33 de UAT-uri rurale – dintre care 4 UAT-uri se afla pe teritoriul judeţului Constanţa.

ANCA – Agenția Națională de Consultanță Agricolă.

4.5 LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ APLICABILĂ

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

54

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Legislaţia europeană

Directiva 2008/ 90/ CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;

Documentul Comitetului Comunitar RICA‐ RICC 1500 Rev.3/ 2010 Manual de tipologie;

Documentul EUROSTAT CPSA/ SB/ 714/ 2013 – Formatul de transmitere a S.O. 2010;

Recomandarea 2003/ 361/ CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

Regulamentul (CE) nr. 1444/ 2002 de modificare a Deciziei 2000/ 115/ CE a Comisiei privind definițiile caracteristicilor, excepțiile de la aceste definiții precum și regiunile și circumscripțiile în care se întreprind anchetele privind structura exploatațiilor agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 al Comisiei din 30 aprilie 2012 privind fişa exploataţiei care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploataţiilor agricole şi analizării activităţii economice a acestor exploataţii;

Regulament(UE) nr. 1198 din 1 august 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană;

Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/ 2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/ 78, (CE) nr. 165/ 94, (CE) nr. 2799/ 98, (CE) nr. 814/ 2000, (CE) nr. 1290/ 2005 și (CE) nr. 485/ 2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

55

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/ 2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/ 2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1310/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/ 2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/ 2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/ 2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1407/ 2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/ 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/ 2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/ 2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

Legislaţia naţională

Hotărârea Guvernului nr. 885/ 1995 privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi acţiunilor societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

56

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Hotărârea Guvernului nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 156/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 567/ 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1050/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii nr. 348/ 2003 a pomiculturii cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

57

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 164/ 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 550/ 2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire viticol, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 3228/ 2002 privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/ 2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 537/ 2003 pentru aprobarea documentelor privind plantarea şi/ sau defrişarea viţei de vie şi inventarul plantaţiilor viticole, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 564/ 2003 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/ sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1269/ 2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/ sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1270/ 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

58

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 769/ 2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/ sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor;

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/ 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 82/ 2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 150/ 2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 155/ 2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 59/ 2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, cu modificările şi completările ulterioare;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

59

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 119/ 2011 pentru aprobarea sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile ;

Ordinul nr. 170/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MADR nr 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobatăcu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POP-AM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, cu modificările şi completările ulterioare

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

60

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018.

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

61

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.6 AFIR ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum și persoanele juridice de drept român care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor/ submăsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte pentru dezvoltare rurală.

AFIR, prin cele 8 Centre Regionale și cele 41 de Oficii Judeţene, vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 si vineri între orele 8.30 – 14.30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a PNDR, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR.

 

Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  www.afir.info www.facebook.com/afir.info twitter: @AFIR_Romania 031 – 860.27.47


 

 

Experţii AFIR vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile de la data înregistrării petiției la AFIR, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr 27/ 2002, cu modificările și completările ulterioare), orice informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. Însă, nu uitaţi că experţii AFIR nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului. Pentru a afla detalii privind condiţiile și modalitatea de accesare, precum şi fondurile disponibile aferente submăsurii 6.3, consultaţi acest Ghid.

 

 

Dacă doriţi informaţii suplimentare puteţi să formulaţi întrebări către departamentele de relaţii publice din cadrul AFIR.

 

 

Echipa AFIR vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie privind o situaţie care intră în aria de competenţă a AFIR.

 

De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris AFIR, pentru soluţionarea problemelor. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile și aplica eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete şi verificabile, precum și datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclamaţie sau sesizare.

 

 

Pentru încheierea contractelor cu firmele de consultanţă puteţi consulta modelul de contract de prestări servicii profesionale de specialitate, precum şi recomandările în vederea încheierii contractelor de prestări servicii de consultanţă, publicate pe pagina oficială AFIR la secţiunea: Informaţii generale >> Rapoarte şi liste >> Listă firme de consultanţă. Aceste documente au un caracter orientativ, părţile având libertatea de a include în contractul pe care îl veţi semna clauzele cele mai potrivite şi adaptate serviciilor vizate de respectivele contracte.

 

 

 

 

 

 

G h i d u l  s o l i c i t a n t u l u i  –  s u b m ă s u r a  6 . 3

62

 

Informaţiile din Ghidul solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.